19 oktober 2016

Boetes voor Airbnb-verhuur worden opnieuw verhoogd

Categorie: Bestuursrecht

De gemeente Amsterdam heeft het afgelopen jaar veel aandacht besteed aan de aanpak van illegale vakantieverhuur in Amsterdam. Vanwege de nog altijd toenemende populariteit van online platforms zoals Airbnb worden er steeds meer ambtenaren ingezet om handhavend te kunnen optreden tegen overtreders van de Amsterdamse vakantieregeling.

Bestuurlijke boete illegale verhuur

Als er in een woning illegale verhuur plaatsvindt dan kan de huurder en/of de eigenaar een bestuurlijke boete van de gemeente Amsterdam opgelegd krijgen. Dat is een zogenaamde bestuursrechtelijke sanctie en heeft als doel om verhuurders ervan te weerhouden om de woning in de toekomst op dezelfde manier aan toeristen te verhuren.

Airbnb-verhuur privé-woning

Waar vorig jaar een boete vanwege illegale verhuur van privéwoningen nog EUR 12.000, – bedroeg, is de bestuurlijke boete dit jaar verhoogd naar EUR 13.500, -. Kennelijk heeft deze verhoging bij de gemeente Amsterdam niet tot het gewenste effect geleid, aangezien de bestuurlijke boete voor illegale vakantieverhuur wederom zal worden verhoogd naar EUR 20.500, -. De hogere boetes zijn voornamelijk gericht tegen de grotere verhuurders die panden in de stad opkopen om ze om te bouwen tot woningen die exclusief verhuurd kunnen worden aan toeristen.

De reden dat de gemeente de bestuurlijke boete verhoogd met maar liefst EUR 7.000, – is omdat de praktijk heeft uitgewezen dat de “grotere” verhuurpartijen de bestuurlijke boete ad EUR 13.500, – niet als een obstakel zien om de illegale verhuur te beëindigen. Indien een pand of woonlaag namelijk structureel wordt verhuurd dan levert dat jaarlijks veel meer op dan EUR 13.500, -, waardoor de bestuurlijke boete door verhuurders vaak wordt ingecalculeerd.

Verhoging bestuurlijke boete illegale Airbnb-verhuur

Omdat de bestuurlijke boete zal worden verhoogd, verwacht de gemeente dat verhuurders waakzamer om zullen gaan met de 60 dagen regeling die de gemeente Amsterdam hanteert voor incidentele verhuur aan toeristen. Bij illegale vakantie verhuur worden deze 60 dagen dikwijls (ruim) overschreden.

Verder wordt met de verhoging van de bestuurlijke boete beoogd om verdere woonfraude tegen te gaan. Dit zou voor een prettiger leefklimaat moeten zorgen voor ingezetenen in Amsterdam. Ook is de gemeente van mening dat de bestuurlijke boete een effectief middel is om overlast in diverse wijken tegen te gaan.

Het is dus raadzaam om de 60 dagen termijn voor Airbnb verhuur strikt na te leven. Problemen met de gemeente Amsterdam kunnen dan worden voorkomen. Mocht u echter een bestuurlijke boete hebben ontvangen – of een bestuurlijke boete verwachten – dan wil dat niet zeggen dat u deze ook altijd moet betalen. Er kunnen namelijk procedures tegen de gemeente worden gestart. Indien u vragen heeft over Airbnb-verhuur kunt u vrijblijvend contact opnemen met een van onze advocaten op het gebied van bestuursrecht. Lees ook: boete toezichthouder.