22 april 2021

Booking.com is een (online) reisagent en moet mogelijk jarenlange pensioenpremies afdragen aan bpf Reisbranche

Categorie: Arbeidsrecht

In het verplichtstellingsbesluit is de verplichte deelname aan het bedrijfstakpensioenfonds vastgelegd voor werknemers in de reisbranche. De reisbranche wordt kortweg gedefinieerd als het uitoefenen van het bedrijf van reisorganisator of reisagent. Onder ‘reisagent’ wordt verstaan ‘bemiddeling bij het tot stand komen van overeenkomsten op het gebied van reizen in de ruimste zin des woord, waaronder begrepen overeenkomsten inzake vervoer, verblijf en pakketreizen’. In het onderhavige geval spitste de zaak zich voornamelijk toe op de vraag of Booking.com ‘bemiddelt’. Het gaat er daarbij om hoe het bedrijfsmodel van Booking.com is ingericht.

De Bpf Reisbranche stelt dat de bedrijfsactiviteit van Booking.com inhoudt dat zij bemiddelt bij de totstandkoming van overeenkomsten op het gebied van reizen en dat zij daarom kwalificeert als ‘(online) reisagent’ in de zin van het verplichtstellingsbesluit. Booking.com, dat in 1996 is opgericht als IT-start up, is van mening dat haar platform slechts een mogelijkheid creëert om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Op haar website wordt het bedrijf dan ook omschreven als ‘marktplaats voor reizen’.

Bemiddeling

Bemiddeling houdt in dat een partij werkzaam is bij het tot stand brengen van een of meer overeenkomsten tussen opdrachtgever en derden. Het is niet vereist dat de tussenpersoon zelf de overeenkomst(en) ten behoeve van de opdrachtgever sluit. Ook is niet vereist dat de werkzaamheden van de tussenpersoon veelomvattend zijn. De Hoge Raad heeft bepaald dat een vergoeding voor de tussenpersoon doet vermoeden dat er sprake is van bemiddeling. Van de omstandigheden van het geval zal afhangen of werkzaamheden als bemiddeling kwalificeren.

Hoge Raad

De Hoge Raad stelt vast dat sprake is van ‘bemiddeling’, nu de werkzaamheden van Booking.com dienstbaar zijn aan het tot stand brengen van reisovereenkomsten. Booking.com biedt via haar online platform haar klanten de mogelijkheid om een overeenkomst met de accommodatieverstrekker aan te gaan. Vervolgens neemt zij de administratieve verwerking uit handen van zowel haar klanten als aanbieders van de accommodaties, doordat zij de reserveringsgegevens aan de aanbieder verstrekt en de bevestiging aan de reiziger. Deze werkzaamheden dragen eraan bij dat reisovereenkomsten tot stand komen. Als onderdeel van haar contractuele relatie met de accommodatiehouder ontvangt Booking.com een vergoeding nadat een klant bij de accommodatiehouder heeft verbleven of gebruik heeft gemaakt van de service of het product. Nu Booking.com op haar online platform aanbieder en klant samenbrengt, de administratieve verwerking voor haar rekening neemt en na uitvoering van de overeenkomst een vergoeding ontvangt, is volgens de Hoge Raad geen andere conclusie mogelijk dan dat Booking.com valt aan te merken als ‘(online) reisagent’.

Tenslotte

De Hoge Raad heeft de zaak doorverwezen naar het Gerechtshof Den Haag, dat zal moeten beoordelen of Booking.com ook voldoet aan de overige vereisten uit het verplichtstellingsbesluit. Indien het antwoord hierop bevestigend luidt, staat Booking.com betaling van jarenlange achterstallige pensioenpremies te wachten.

Dit arrest is overigens niet alleen van belang voor deze specifieke Booking.com casus. Het arrest zal gevolgen hebben voor met Booking.com vergelijkbare werkgevers die met een online platform binnen de werkingssfeer van de bedrijfstak Reisbranche vallen. Wij zien de uitspraak van het hof met belangstelling tegemoet.