8 september 2020

Bouwplan moet voldoende parkeerplaatsen regelen

Categorie: Ruimtelijke Ordening

Bij nieuwbouw vrezen omwonenden vaak voor hinder en ook parkeeroverlast. Zeker als de nieuwbouw bezoeker aantrekt zoals een supermarkt en 42 nieuw woningen. Daar gaat het in deze zaak in Noordwijk over. De lokale Vomar supermarkt moet verplaatst worden. Daarvoor wordt omgevingsvergunning bij de gemeente Noordwijk aangevraagd. De omgevingsvergunning en een deel van het plan maken de realisatie van een complex mogelijk met een parkeerkelder, een supermarkt en een versmarkt en 42 appartementen met eigen parkeergelegenheid. Zowel nabijgelegen hotels in Noordwijk als omwonenden maakten bezwaar, en vrezen vooral meer parkeerdruk en geluidsoverlast.

Parkeernorm bij nieuwbouw; wildgroei van parkeerbeleid

Voor de gewone sterveling is er geen touw aan vast te knopen hoe parkeren in een gemeente wordt gereguleerd. In Noordwijk moet er een parkeerbalans zijn bij wijziging van parkeerbehoefte en parkeercapaciteit. De parkeerbehoefte moet vastgesteld worden op basis van geldende ‘parkeerbehoefte’ die in een parkeernota (een beleidsstuk) staat waarin ook de ‘parkeereis” staat. Er is ook nog een Parapluplan Bestemmingsplan parkeren. Volgt u het nog?

Dat is natuurlijk geen doen in een badplaats die af en toe overstroomd wordt met toeristen. Omdat een nieuwe (grotere)supermarkt vrijwel nooit aan de zware parkeereis kan voldoen, dreigt een bouwplan dan ook snel onhaalbaar te worden, zoals in deze zaak ook gebeurde.

Parkeerbehoefte door gemeente onjuist vastgesteld

De gemeente kan zelf door de bomen ook de parkeerchaos niet meer overzien. De parkeernota bevat geen parkeernorm voor een versmarkt, maar daaruit blijkt wel dat voor een winkel wordt uitgegaan van een norm van 3,5 parkeerplaatsen per 100 m2 bvo. Echter, de gemeenteraad heeft ten onrechte de parkeerbehoefte voor de voorziene versmarkt berekend met een parkeernorm van 3,45 parkeerplaatsen per 100 m2 bvo. Dus heeft de raad volgens de rechter in de parkeerbalans de parkeerbehoefte van de voorziene versmarkt te laag heeft ingeschat. Ook is in de parkeerberekening ten onrechte geen rekening is gehouden met de maximaal toegestane aantal m2 bvo voor de versmarkt.

Parkeernormen in bestemmingsplan en in parkeerbeleid; wat geldt er?

Regels die gelden voor een locatie staan in een bestemmingsplan. Daarin staat welk gebruik volgens de geldende bestemming die is aangeduid in het plan is toegestaan. De gemeenteraad kan daarnaast beleid vaststellen. Maar beleid, waartegen je geen beroep kunt instellen en wat de gemeente iedere week zou kunnen wijzigen kan niet de regels van een bestemmingsplan opzij zetten. Wat wel kan: het bestemmingsplan kan regels bevatten waarvan de uitleg bij de uitoefening van een daarbij aangegeven bevoegdheid, afhankelijk wordt gesteld van beleidsregels (artikel 3.1.2. lid 2 , aanhef en onder a, van het Besluit ruimtelijke ordening (BRO)). Daar gaat het fout in deze zaak. In het bestemmingsplan is ook het gebruik van de locatie (als supermarkt) afhankelijk gemaakt van het parkeerbeleid. Het gebruik van de gronden voor de functie supermarkt is toegestaan in het bestemmingsplan, dat kan niet naar afhankelijk gemaakt orden van parkeerbeleid. Beleidsregels kunnen dus alleen voor de uitoefening van een bevoegdheid die in het bestemmingsplan is geregeld, iets nader regelen.

Bij vergunningaanvraag rekening houden met tijdelijke parkeerplaatsen

De rechter stelt nog een tekortkoming vast in de aanpak van de gemeente. Ook tijdelijke parkeerplaatsen, bijvoorbeeld van vergunninghouders met een tijdelijke vergunning, moeten meegenomen worden bij de toetsing van de parkeernormen. Echter het aantal tijdelijke parkeerplaatsen is door de gemeente niet vastgesteld. Dat vindt de rechter niet zorgvuldig.  De rechter vindt dat door geen rekening te houden met deze parkeerplaatsen het bouwplan bijdraagt aan een verhoging van de parkeerdruk in de directe omgeving van het bouwplan. Het bestemmingsplan is ook op dit punt in strijd met de bij het voorbereiden van een besluit te betrachten zorgvuldigheid.

Geen oplossing parkeren nekt vergunning en bestemmingsplan

Nu het bestemmingsplan het toetsingskader is voor de omgevingsvergunning en het bestemmingsplan naar aanleiding van de beroepen van de bezwaarmakers dient te worden vernietigd, dient ook het besluit tot verlening van de omgevingsvergunning te worden vernietigd. Parkeerbeleid en parkeernormen zijn een voortdurende bron van discussie.