30 maart 2023

Met bouwstop kan de gemeente bestuursdwang uitoefenen

Categorie: Bestuursrecht, Bouwrecht

Een bouwstop betekent dat de gemeente aangetroffen illegale bouwwerkzaamheden stillegt. Op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is het niet geoorloofd  te bouwen zonder omgevingsvergunning of iets anders te bouwen dan waarvoor u een omgevingsvergunning heeft gekregen. Op het moment dat u dat wel doet, dan bent u illegaal aan het bouwen en mag de gemeente optreden tegen dat illegale bouwen. Dat kan de gemeente bijvoorbeeld doen met behulp van een bouwstop.

Bestuursdwang door middel van bouwstop

Een bouwstop zal doorgaans door middel van een last onder dwangsom of oplegging van een last onder bestuursdwang gebeuren. Het is meestal een vervelende maatregel die het bouwproces frustreert. Uw advocaat kan adviseren over uw positie en oplossingen voor deze situatie. Indien toch verder gebouwd wordt, kan de betrokkene een dwangsom verbeuren. In spoedeisende gevallen kan een bouwstop ook zonder voorafgaande last (kennisgeving) plaatsvinden. Lees ook: bouwen of slopen zonder vergunning.

Sancties gemeente: dwangsom, bestuursdwang of bestuurlijke boete

Bij het opleggen van een dergelijke bouwstop, al dan niet met dwangsom, bestuursdwang of boete, is het zaak zo spoedig mogelijk overleg te plegen met de gemeente om tot een oplossing te komen. Dit mede om te voorkomen dat partijen in eindeloze procedures terechtkomen. De gemeente kan ook gelasten de afbraak van hetgeen in strijd met een vergunning is gebouwd.

Bouwstop als strafbaar feit

Een ander aspect is dat overtreden van deze bouwstop ook een strafbaar feit kan opleveren. Dat betekent dat degene die de bouwstop overtreedt in een strafrechtelijke procedure betrokken kan worden. Last onder dwangsom of last onder bestuursdwang betreft een bestuursrechtelijke procedure. Dat betekent niet dat de aangeschreven persoon gevrijwaard is van een strafrechtelijke vervolging. In een uitspraak van 20 februari 2012 heeft het Gerechtshof een dergelijke situatie behandeld. Het ging daarbij om het feit of de verdachte al dan niet gehoor had gegeven aan een bevoegd gegeven ambtelijk bevel, als bedoeld in artikel 184 Wetboek van Strafrecht. In die zaak had de betrokkene gehoor moeten gegeven aan het gegeven bevel, al werd het besluit later weer ingetrokken door de gemeente.

Bestuursdwang op basis Woningwet

De rechter overweegt aangaan de het negeren van de bouwstop krachtens ambtelijk bevel: “Dat de burgemeester en wethouders het besluit tot het geven van een bouwstop naderhand hebben ingetrokken maakt dat in dit geval niet anders. Immers, het bevel is gegeven in overeenstemming met de bevoegdheid die berust op artikel 100 en 100d (oud) Woningwet. De intrekking van het besluit naderhand is, zo blijkt uit de motivering van die intrekking, ingegeven door een hernieuwde (belangen)afweging van burgemeester en wethouders, welke belangenafweging in het voordeel van de verdachte is uitgevallen. Uit de motivering blijkt dat niet van de aanvang sprake is geweest van een onjuist besluit, integendeel zelfs.”De verdachte werd in deze zaak veroordeeld tot een geldboete van EUR 120,00 (honderdtwintig euro), bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 2 (twee) dagen hechtenis.

Als u te maken heeft met een bouwstop dan assisteren wij u graag om tot een oplossing te komen met de gemeente.