29 november 2012

Bouwen of slopen zonder vergunning en handhaving gemeente

Categorie: Vergunningen

Bouwen zonder vergunning; korte blog advocaat bouwrecht

In artikel 40 Woningwet is bepaald dat het verboden is te bouwen zonder een vergunning of in afwijking van een vergunning. In de Bouwverordening is bepaald (en ook in de Algemene Wet Bestuursrecht) dat de Gemeente handhavend mag optreden. Slopen of bouwen zonder vergunning of in afwijking van de vergunning kan een strafbaar feit opleveren. De maximale straf is hechtenis van maximaal vier maanden of een geldboete van maximaal € 4.500,–. Speciaal voor eigenaatr van een monument: regels van monumentenrecht.

Handhaving bouw zonder vergunning

Indien de Gemeente wil handhaven, dan moet dat proportioneel geschieden. De bevoegde ambtenaar van de Gemeente kan voor de bouwplaats een bouwstop aankondigen. Indien ondanks een opgelegde bouwstop de aannemer toch verder gaat, dan kan proces-verbaal opgemaakt worden door de politie. Op basis daarvan kan strafrechtelijke vervolging gestart worden.

Kort geding tegen besluit handhaving

Nadat mondeling een bouwstop is opgelegd door een ambtenaar, zal dit schriftelijk nog bevestigd dienen te worden. Het is een besluit waartegen bezwaar gemaakt kan worden bij de Gemeente. In spoedeisende gevallen kan in kort geding bij de rechter een voorlopige voorziening gevraagd worden.

Er zijn ook lichtere vormen van handhaving. De Gemeente zal dus goed moeten bepalen welke methode van handhaven in de specifieke situatie geraden is. Indien in het kader van de handhaving een beschikking wordt genomen door de Gemeente, staat altijd bezwaar en beroep open.

Legaliseren illegale bebouwing

Als de situatie nog gelegaliseerd kan worden dan behoort niet gehandhaafd te worden. De aannemer of eigenaar dient dan zo spoedig mogelijk een aanvraag voor (omgevings)vergunning in te dienen. Als geen aanvraag voor legalisatie wordt ingediend dan kan de gemeente, nadat een termijn voor legalisatie is gegund, alsnog tot handhaving overgaan. Lees ook: handhaving en gedogen.