19 maart 2020

Corona: hoe gaat het nu verder met de (civiele) procedures bij rechtbanken en hoven?

Categorie: Procesrecht

De Rechtspraak heeft besloten om vanaf dinsdag 17 maart 2020 de rechtbank, gerechtshoven en bijzondere colleges te sluiten. De centrale balies in alle rechtsgebouwen zijn tenminste gesloten tot en met 6 april 2020. De urgente zaken gaan wél door. Wat betekent dit voor uw procedure? En wat is een urgente zaak?

Urgente zaken

Wanneer wordt mijn zaak gekwalificeerd als een urgente zaak? Dit betreft zaken waar een beslissing van de rechter niet uit kan blijven omdat dit raakt aan de rechten van rechtzoekenden of verdachten. Hieronder treft u voorbeelden aan van zaken die in ieder geval worden gekwalificeerd als urgent:

  • Voorgeleidingen of hechtenis van verdachten;
  • Faillissementen;
  • Verplichte zorg en/of zorgmachtigingen;
  • Uithuisplaatsingen;
  • Ondertoezichtstellingen;
  • Voorlopige voorzieningen/kort geding/beslagleggingen (alleen in geval van ‘superspoed’, de rechter bepaalt in overleg met partijen of de zitting zal doorgaan en of deze dan digitaal zal plaatsvinden);
  • Bewaringszaken;

    Indien u twijfelt of een geplande zitting doorgaat, kunt u contact met ons opnemen.

Rechtbanken

Heeft u al een zaak lopen bij een rechtbank of wilt u een nieuwe zaak aanbrengen? Zie hieronder wat geldt voor u. Als algemene stelregel geldt dat schriftelijke procedure op de reguliere manier doorgaan, tot en met 6 april zullen in ieder geval geen mondelinge behandelingen plaatsvinden (tenzij het een urgente zaak betreft, zie hierboven).

Nieuwe zaak?

Zowel zaken die worden ingeleid met een dagvaarding als zaken die worden ingeleid met een verzoekschrift kunnen normaal worden aangebracht en ingeschreven bij de rechtbank en zullen op de gebruikelijke wijze behandeld worden. Als u dus een nieuwe zaak heeft, neemt u vooral contact met ons op.

Lopende zaak?

Indien u al een zaak aanhangig heeft laten maken bij de rechtbank, zal deze in ieder geval schriftelijk doorgang vinden. Op gebruikelijke wijze kunnen de benodigde stukken worden ingediend. Deze stukken kunnen zijn: conclusie van antwoord, repliek, dupliek, aktes of verweerschrift.

Vonnis?

Is er al een zitting geweest in uw zaak en is er aangegeven dat er op een bepaalde datum een vonnis zal worden uitgesproken? Dan zal dit ook (onder voorbehoud van uitstel) op gebruikelijke wijze gebeuren. Het vonnis zal aan ons worden toegezonden, waarna wij u informeren.

Gerechtshof

Voor zittingen bij de hoven geldt dat deze slechts doorgang vinden wanneer er sprake is van spoedzaken zoals spoed kort gedingen en faillissementszaken (dit geldt ook voor spoed familie- en jeugdrechtzaken). Ook hier geldt dat wanneer een zitting plaatsvindt dit waar mogelijk digitaal zal gebeuren.

De administratie zal zoveel mogelijk doorwerken en uitspraken zullen worden gedaan.

Indien u vragen heeft over uw zaak of over een nog aan te vangen zaak, kunt u contact met ons opnemen.