18 januari 2011

Accountant & adviseur: blijf bij de les

Categorie: Corporate Litigation

Accountants- en adviesfirma BDO heeft onrechtmatig gehandeld in de advisering van Shipcon. Het kleine scheepvaartbedrijf ging mede door een kostbare fout van BDO in 2008 failliet. Dat oordeelt de Rechtbank Utrecht in een zaak rond een dubieuze financiering.

Shipcon stortte eind 2003, mede namens een aantal investeerders, een bankgarantie van EUR 800.000,– op de rekening van het Spaanse bedrijf Serviflat om een lening te krijgen van EUR 25 mio. Voornoemd bedrag was bedoeld om aan te tonen dat Shipcon kredietwaardig was. De aan Shipcon verstrekte zekerheden waren volgens BDO ruim voldoende om de aanbetaling bij het eventueel niet doorgaan van de financiering terug te krijgen. Toen de lening echter niet doorging, weigerde Serviflat de EUR 800.000,– terug te betalen.

Een adviseur van BDO handelde volgens de Rechtbank Utrecht “bewust roekeloos” door groen licht te geven aan een constructie die hij zelf “niet begreep”. Later bleek sprake te zijn van een internationale fraude, waarbij een Spaans bedrijf voor miljoenen leningen vooraf een waarborg vroeg. De lening kwam er niet en de waarborg werd weggesluisd. Directeur van Shipcon verloor hierdoor EUR 800.000,–. De schade wordt nu apart opgemaakt, en kan met rente, sinds 2003, oplopen tot ruim EUR 1 mio.

BDO dacht de schade te kunnen beperken door beroep te doen op de zogeheten aansprakelijkheidsbeperking. BDO wilde drie maal het bedrag van het door BDO betaalde honorarium vergoeden, dit komt neer op maximaal EUR 157.000,–. Naar later door de Rechtbank Utrecht is bevestigd, was voornoemd voorstel van BDO onaanvaardbaar. De Rechtbank Utrecht kwalificeerde de fout van BDO als “opzettelijk”, omdat BDO bewust het risico heeft genomen bij een dubieuze transactie te adviseren. In de oordeelsvorming van de Rechtbank Utrecht speelde onder andere mee dat BDO de transactie als gedegen had gekwalificeerd.

Voornoemde uitspraaak van de Rechtbank Utrecht toont maar weer eens aan dat een adviseur (opdrachtnemer) alert dient te zijn en adequaat dient te adviseren.

Mr. Jeroen Latour geeft u ter zake uw positie als adviseur (opdrachtnemer) graag advies en staat u graag bij in een eventueel te volgen procedure.