12 mei 2014

Corporate opportunity: bestuurder mag zakelijke kans niet toe-eigenen

Categorie: Ondernemingsrecht

Een corporate opportunity houdt – kort gezegd – in een zakelijke kans voor de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

Het begrip corporate opportunity is ruim. Of er van geval tot geval sprake is van een corporate opportunity hangt – onder andere – af van de aard van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming, toekomstige verwachtingen afgezet tegen het verleden et cetera. Men kan wel aanvoelen dat een corporate opportunity iets betreft, waar de vennootschap en de met haar verbonden onderneming beter van zouden moeten worden. Aangezien een vennootschap niet zelfstandig beslissingen kan nemen, is er een (statutair) bestuur. Het (statutair) bestuur, bestaat uit individuele bestuurders. Nu kan het natuurlijk zo zijn dat een bestuurder de corporate opportunity niet laat toekomen aan de vennootschap en de met haar verbonden onderneming, maar aan zichzelf. Wanneer dat zo is, zoals in de uitspraak van de Ondernemingskamer van 13 maart 2014 het geval was, levert dat een misbruik maken van de corporate opportunity op.

Corporate opportunity: de feiten in de Ondernemingskamer 13 maart 2014

De vennootschap Direct Mail had een bestuurder en meerdere aandeel- en certificaathouders. Op enig moment vestigt zich in het pand waar Direct Mail is gevestigd de vennootschap Direct Stock. Het “toeval” wil dat Direct Stock eveneens een vennootschap is van de bestuurder van Direct Mail.

Op enig moment is er een certificaathouder die de boel niet vertrouwd en vragen gaat stellen aan de bestuurder. De certificaathouder komt er vervolgens achter dat bepaalde zakelijke diensten die Direct Mail ook kan verzorgen, worden verzorgd door Direct Stock/ Een zogenaamd mislopen van een corporate opportunity door Direct Mail.

De certificaathouder wendt zich tot de Ondernemingskamer en verzoekt de Ondernemingskamer een onderzoek te gelasten naar het reilen en zeilen binnen voornoemde vennootschappen. De Ondernemingskamer is van oordeel dat de aard van de activiteiten van Direct Mail zodanig aansluiten bij die van Direct Stock, dat in casu wel gesproken moet worden van een corporate opportunity.

Corporate opportunity: hoe om te gaan met een corporate opportunity

De Ondernemingskamer heeft in zijn uitspraak een signaal afgegeven aan bestuurlijk Nederland; indien zich een corporate opportunity voordoet, dan moet de bestuurder deze corporate opportunity voorleggen aan zijn medebestuurders c.q. aandeelhouders.

Indien de overige bestuurders c.q. aandeelhouders van mening zijn dat de vennootschap en de met haar verbonden onderneming de corporate opportunity naast zich neer dient te leggen, kan een bestuurder deze op persoonlijke titel uitwinnen. In casu heeft de bestuurder nog betoogd dat hij de corporate opportunity had voorgelegd aan de certificaathouder. De certificaathouder heeft deze stelling weerlegd en de bestuurder is er niet in geslaagd om die weerlegging te repliceren.

Advocaat vennootschapsrecht over corporate opportunity

Onze advocaat vennootschapsrecht kan u als bestuurder, zowel op het niveau van de vennootschap, alsmede op het niveau van u als bestuurder zelf, adviseren hoe om te gaan met een eventuele corporate opportunity. Indien u vragen heeft over of iets wel, of niet een corporate opportunity is en hoe u daar als bestuurder in de praktijk mee om moet gaan, neemt u dan geheel vrijblijvend contact op met een van onze advocaten vennootschapsrecht. Onze advocaat vennootschapsrecht is ook gespecialiseerd in bestuurdersaansprakelijkheid.