14 juli 2015

Crowdfunding en toezicht AFM

Categorie: Financieel recht

Crowdfunding en toezicht AFM

Crowdfunding is sterk in ontwikkeling en wordt steeds vaker als alternatieve financieringsvorm ingezet.

Zowel de toezichthouder AFM als de Minister van Financiën onderkennen dat er meer ruimte voor crowdfunding moet komen.

De AFM heeft een uitgebreid rapport geschreven over toezicht op crowdfunding.

De Minister van Financiën op 31 maart 2015 een brief daarover gestuurd naar de Tweede Kamer, waarbij wordt aangegeven dat crowdfunding een waardevolle toevoeging is aan de mogelijkheden voor bijvoorbeeld het midden- en kleinbedrijf om financiering te verkrijgen.

Crowfunding vergunning afm

Crowdfunding kan echter ook vallen onder verbodsbepalingen. Bij de invoering van de Wet op het financieel toezicht is geen rekening gehouden met crowdfunding. De AFM geeft dan ook aan dat de huidige wet- en regelgeving nog onvoldoende eisen stelt aan de sector crowdfunding om bescherming te bieden. Crowdfunding kan op verschillende vlakken onder verbodsbepalingen vallen.

Zo kan er sprake zijn van het aanbieden van opvorderbare gelden en/of het bemiddelen in opvorderbare gelden, hetgeen vergunningplichtig is. Ook zou crowdfunding kunnen vallen onder bemiddeling in krediet of kan men bij crowdfunding in aanraking komen met de AFM, omdat het zou vallen onder het aanbieden van krediet. Het kan ook vallen onder het verlenen van beleggingsdiensten.

Vrijstellingsmogelijkheid crowfunding

Indien u zelf te maken krijgt met crowdfunding, dan is het altijd verstandig om na te gaan of dit onder toezicht zou vallen. Als het niet onder toezicht valt, dan is een vrijstellingsvermelding wettelijk verplicht. In iedere reclame-uiting moet dan worden aangegeven dat de activiteiten zijn vrijgesteld van toezicht van de AFM. Wettelijk is ook vastgelegd van welke vrijstellingsvermelding bij welke reclame-uiting gebruik moet worden gemaakt.

Viertal vormen van crowfunding

De AFM onderscheidt een viertal vormen van crowdfunding. De AFM noemt doneren (het schenken van geld aan een goed doel), sponsoring and reward based (het ondersteunen van een project tegen een (niet financiële) tegenprestatie), loan based (het uitlenen van geld aan een bedrijf of particulier, met als compensatie rente op de lening) en equity based investeren in een bedrijf, met als compensatie dividend en waardevermeerdering van het aandeel. De AFM geeft aan dat, als het gaat om het alleen doneren, sponsoring en/of reward based crowdfunding, er meestal geen vergunning of ontheffing van de AFM vereist is. Bij de varianten van loan en equity based crowdfunding is er wel sprake van een vergunningplicht. Het gaat dan immers om het aanbieden van verhandelbare aandelen (effecten) en/of het aanbieden van krediet, waarvoor een vergunning vereist is. Echter, het is onder omstandigheden mogelijk om een ontheffing te vragen. Ook kan het zijn dat de vorm van crowdfunding niet valt onder de hiervoor genoemde vier vormen.

Twijfel vergunningplicht?

Dan kunt u bij twijfel of er sprake is van vergunningplicht uw vraag voorleggen aan de AFM, waarbij de AFM vervolgens kan aangeven of uw visie daarop gelijk is. Overigens is het altijd een mogelijkheid om aan de AFM te vragen in hoeverre uw activiteit al dan niet vergunningplichtig is, waarbij het verstandig is om de hulp in te schakelen van een daartoe gespecialiseerde advocaat in toezicht AFM.