3 augustus 2020

Crowdfunding – hoe kan je de risico’s indekken?

Categorie: Investering regelgeving

Crowdfunding wint terrein

In tijden waarbij het steeds lastiger wordt om een lening te krijgen, gaan ondernemers vaker op zoek naar andere manieren om financiering te krijgen. Een andere manier om een financiering te verkrijgen is crowdfunding . Met crowdfunding halen ondernemers geld van het publiek op om een project te kunnen starten en financieren. Veel (kleine) investeerders kunnen op deze manier, zonder tussenkomst van een bank, voldoende kapitaal bijeenbrengen.  

Crowdfunding als financieringsvorm is niet als zodanig geregeld in de financiële toezichtwetgeving. Toch kunnen de activiteiten van crowdfunding-platformen op verschillende manieren onder toezicht staan van de AFM of DNB. De gekozen structuur van crowdfunding bepaalt welke regels van toepassing zijn. Het kan zijn dat het platform moet beschikken over een Wft-vergunning. Wij raden potentiële geldverschaffers en initiatiefnemers aan om zich hierover goed te laten adviseren. 

Ook dient men bewust te zijn van risico’s bij wanbetaling of faillissement. Investeerders kunnen namelijk achter het net vissen als geldvragers niet tijdig aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Hun investering gaat dan vaak verloren. Om investeerders tegemoet te komen kiezen geldvragers er vaak voor om zekerheden te stellen. De variatie van mogelijke zekerheden is groot. Hieronder wordt een toelichting gegeven op enkele vormen van zekerheden bij crowdfunding.

Vormen van zekerheden bij crowdfunding

Er kan onderscheid worden gemaakt tussen zakelijke en persoonlijke zekerheden. Het recht van hypotheek of pand zijn zakelijke zekerheden. Hypotheekrechten kunnen worden gevestigd op onroerende zaken (zoals een kantoorpand of een woonhuis). Pandrechten worden slechts op roerende zaken gevestigd (hierbij kan worden gedacht aan inventaris en voorraden). Persoonlijke zekerheden zijn bijvoorbeeld borgtocht en de hoofdelijke aansprakelijkheid. Bij een hoofdelijke aansprakelijkheid mag er beslag worden gelegd op de privébezittingen van de geldvrager als deze niet aan de betalingsverplichting voldoet. 

Een andere – veel voorkomende – mogelijkheid is dat andere partijen (zoals vrienden of familieleden) deze verplichtingen aangaan. De schuldeiser mag dan zelf bepalen of hij de geldvrager aanspreekt of de andere partij. Daarnaast kunnen andere partijen borg staan als zij bereid zijn om een (deel van) de betaalverplichting op zich te nemen als de geldvrager problemen heeft. Dit zijn zekerheden die bij crowdfunding geregeld voorkomen, maar er bestaan nog meer opties voor geldvragers om zekerheid te stellen (zoals bijvoorbeeld via terugkoopverklaringen of het achterstellen van leningen).

Waar op letten bij het stellen van zekerheid?

Allereerst is transparantie over de zekerheden tegenover de investeerders belangrijk. De geldvrager dient de investeerder hierover goed te informeren. Wij adviseren om voldoende zorgvuldig te blijven handelen, omdat dit in de praktijk snel mis gaat. Zo kan een pandrecht onderhands – dus zonder tussenkomst van een notaris – worden gevestigd, maar is voor totstandkoming de registratie van de pandakte bij de belastingdienst vereist. Als de akte niet is ingeschreven, is het pandrecht waardeloos. Ook moeten pandlijsten regelmatig geactualiseerd worden. Voorts is het voor investeerders belangrijk dat zij van het platform garantie krijgen dat de investering pas vrijkomt als aan alle voorwaarden van de zekerheidstelling is voldaan. 

Voor het vestigen van een hypotheekrecht is tussenkomst van een notaris wel verplicht. Indien gekozen voor deze optie, zal het platform de investeerders moeten informeren over (o.a.) de taxatie van de onroerende zaak. Als de geldvrager de betalingsverplichtingen niet nakomt, dan mag de hypotheekhouder (meestal het crowdfundingsplatform namens de investeerders) de onroerende zaak verkopen. Een uitspraak van de rechter is daarvoor niet nodig.

Crowdfundingsplatformen dienen de zekerheden zorgvuldig en tijdig te vestigen. Als dit niet gebeurt, bestaat het risico dat de investeerders de zekerheden niet kunnen uitwinnen om zo (een deel van) de investering terug te krijgen. Geldvragers doen er daarom goed aan om zich te laten adviseren over de mogelijkheden en de valkuilen. Meer weten? Neem dan contact op met Hedwig Delescen of Julia van Kuijk.