2 november 2020

Cryptomunt maakt inbreuk op auteursrecht open source licentie

Categorie: Auteursrecht

Cryptomunt maakt inbreuk op auteursrecht open source licentie

De voorzieningenrechter heeft in haar uitspraak van 22 september 2020 geoordeeld dat Apollo Fintech met haar cryptomunt inbreuk heeft gemaakt op het auteursrecht van Jelurida. Apollo Fintech heeft gebruik gemaakt van de door Jelurida aangeboden ‘open source software’ (‘NXT software’) voor cryptocurrency projecten, zonder daarbij de licentie van Jelurida (Jelurida Public License: hierna JPL) te verstrekken. 

Feiten

Jelurida heeft met haar rechtsvoorganger de Nxt Software van de grond af aan ontwikkeld. Zij heeft de Software en broncode aangeboden op het platform ‘GitHub’, waardoor deze openbaar is geworden. Zij staat gebruik door derden toe onder de voorwaarden die zij heeft gesteld in de JPL. In de JPL staat onder andere dat er bij gebruik van de software altijd naar de JPL moet worden verwezen en dat aan andere afnemers altijd een kopie van de JPL moet worden verstrekt. De voorwaarden bevatten tevens een bepaling waaruit volgt dat de op de open source software JPL gebouwde broncode, ook openbaar blijft onder dezelfde JPL licentie. De PLK licentie vereist vervolgens een betaling in de cryptomunt die is gebaseerd op de JPL licentie als er een op een andere blockchain gebouwde cryptocurrency mee wordt ontwikkeld.

Op 14 juni 2018 heeft Apollo een door haar ontwikkelde cryptomunt – de Apollo currency – online gezet en deze openbaar beschikbaar gesteld via GitHub. In de broncode van deze cryptomunt heeft Apollo een deel van de broncode van de Nxt Software gekopieerd. Hier heeft Apollo zelf nog 400.000 coderegels aan toegevoegd. Toen Apollo de software via GitHub beschikbaar stelde, heeft zij de JPL integraal opgenomen in het bestand LICENSE.txt. Deze is gepubliceerd op de GitHub van Apollo

Op 25 oktober 2019 heeft Apollo de tekst van de JPL uit het bestand verwijderd. Op 3 juni 2020 heeft Apollo een nieuwe versie openbaar gemaakt (versie 1.44.2.). In deze versie wordt in het geheel niet verwezen naar de JPL. Later heeft Apollo de tekst van de JPL opnieuw opgenomen in het bestand LICENSE.txt. Op 20 augustus heeft Apollo weer een nieuwe versie(versie 1.44.3.) online gezet. In deze versie is de JPL wel weer opgenomen. De redenatie hierachter is niet bekend. 

Jelurida als auteursrechthebbende

In de procedure wordt er vanuit gegaan dat de Nxt Software een auteursrechtelijk beschermd werk is. Jelurida heeft immers gesteld dat de ontwikkelaars bij de totstandkoming van de Nxt Software creatieve keuzes hebben gemaakt die zichtbaar zijn in de broncode. Apollo heeft deze stelling vervolgens niet betwist.

Apollo stelt dat Jelurida niet als auteursrechthebbende kan worden aangemerkt, of in ieder geval slechts als mede-auteursrechthebbende omdat de ontwikkelaars de auteursrechten op de Nxt Software niet zouden hebben overgedragen middels een daartoe vereiste akte van overdracht. Jelurida erkent dat andere ontwikkelaars een bijdrage aan de broncode van de Nxt Software hebben geleverd en uit verschillende digitale stukken zou blijken dat de ontwikkelaar de auteursrechten overgedragen hebben aan Jelurida. De rechter acht het voldoende aannemelijk dat Apollo in ieder geval mede-auteursrechthebbende is op de Nxt software. Nader onderzoek – waarvoor dit kort geding zich niet leent – zal moeten uitwijzen welk aandeel zij heeft in de auteursrechten op de broncode.

Inbreuk auteursrecht

Apollo stelt dat de Apollo Software – door het toevoegen van de 400.000 coderegels – een wezenlijk ander product is geworden dan de Nxt Sofware en daarmee als zelfstandig werk kan worden aangemerkt.

De voorzieningenrechter overweegt hierover het volgende:

Gedeeltelijke reproducties en het maken van bewerkingen vallen onder de exclusieve rechten die toekomen aan een auteur op grond van de artikelen 1 en 13 Aw. Dit is anders voor zover de bewerking als een nieuw, oorspronkelijk werk moet worden aangemerkt. De enkele stelling dat Apollo 400.000 coderegels heeft toegevoegd en de Nxt Softwarecode heeft ge-refactored is niet voldoende om voorshands aan te nemen dat sprake is van een nieuw, oorspronkelijk werk. Voorshands is aannemelijk dat Apollo in de periode van 25 oktober 2019 tot 20 augustus 2020 door een significant deel van de Nxt Software code te kopiëren, inbreuk heeft gemaakt op de auteursrechten van Jelurida op de Nxt Software, voor zover zij daar geen toestemming toe had op grond van de JPL.

De Apollo Software kan niet worden aangemerkt als geheel nieuw zelfstandig werk. Jelurida staat gebruik van de Nxt Software toe, maar wel uitsluitend onder de voorwaarden die zij heeft gesteld in de JPL. Toestemming wordt dus slechts geacht te zijn gegeven indien de gebruiker in lijn handelt met de JPL. Apollo heeft op 25 oktober 2019 de JPL (en daarmee als het ware de licentie en de toestemming) verwijderd uit het bestand LICENSE.txt op haar GitHub account. Alleen Apollo stond nog vermeld als auteursrechthebbende. Dat is in strijd met artikel 2.2. van de JPL. Ook heeft Apollo de JPL niet in de copyright notice opgenomen in de versie 1.44.2. Dit is in strijd met artikel 2.1. van de JPL. Doordat Apollo in strijd heeft gehandeld met de JPL, is de toestemming om de Nxt Sofware te gebruiken vervallen. De rechter acht het daarom aannemelijk dat Apollo inbreuk heeft gemaakt op de auteursrechten van Jelurida.

Gevolgen voor Apollo

De rechter veroordeelt Apollo om de JPL na te komen. Zij moet de JPL opnieuw beschikbaar maken en zorgen dat gebruikers de JPL actief accepteren.

Apollo zal voorts worden bevolen om aan Jelurida bepaalde informatie te verstrekken over de periode van 25 oktober 2019 tot 20 augustus 2020. Deze informatie heeft Jelurida nodig om de omvang van de door haar geleden schade vast te stellen en er inzicht in te krijgen hoe de Apollo Software verder is verspreid. Aan dit bevel wordt een dwangsom van € 1.000 gekoppeld voor iedere dag dat Apollo niet aan het bevel voldoet

Als laatste dient Apollo naar de zakelijke afnemers van versie 1.44.2. een brief te sturen waarin zij hen verzoekt om de Apollo Software opnieuw te installeren. Zij zijn immers nooit akkoord gegaan met de JPL omdat deze niet in de versie was opgenomen. Bij de nieuwe installatie zullen de zakelijke afnemers de JPL wel actief moeten accepteren. Ook ten aanzien van dit bevel wordt Apollo veroordeeld om aan Jelurida een dwangsom van € 1.000 te betalen voor iedere dag dat zij niet voldoet aan dit bevel.