7 januari 2016

De Accountantskamer: andere opzet klacht- en tuchtrecht

Categorie: Bestuursrecht

De Accountantskamer: enkele uitspraken

Inleiding

Tegen een registeraccountant is een klacht ingediend, omdat hij ten onrechte een vordering van vennootschap X op vennootschap Y zou hebben opgenomen in de jaarrekening 2001 van vennootschap Y, voor de overneming van een rekening-courantschuld. De registeraccountant heeft in zijn verweer primair een beroep gedaan op de niet-ontvankelijkheid van de klacht jegens hem. Hij stelt daartoe dat (1) die klacht betrekking heeft op handelen dat zich meer dan zes jaar voor het moment van indiening van de klacht heeft voorgedaan, terwijl (2) dat handelen meer dan drie jaar voor dat moment door klaagster is geconstateerd.

De Accountantskamer overweegt dat zij een klacht niet in behandeling neemt, indien tussen het moment van het verweten handelen of nalaten en het moment van indiening van de klacht een periode van zes jaar is verstreken. Ook kan geen klacht meer worden ingediend, indien op het moment van indienen van de klacht drie jaar zijn verstreken, nadat het verweten handelen of nalaten is geconstateerd.

Volgens de Accountantskamer is komen vast te staan dat het aan de betrokken registeraccountant verweten handelen meer dan zes jaar voor het moment van het indienen van de klacht heeft plaatsgevonden, en dat klaagster hiervan meer dan drie jaar voor het indienen van de klacht op de hoogte was.

De Accountantskamer verklaart de klacht jegens de betrokken registeraccountant niet-ontvankelijk.

Accountantskamer van 3 november 2009

Een registeraccountant heeft in strijd met de Wet op de Registeraccountants, de Verordening gedragscode RA’s en de Nadere voorschriften permanente educatie RA’s nagelaten, om over het jaar 2007 de activiteiten op het gebied van permanente educatie te verrichten. Het NIVRA heeft de betreffende registeraccountant tevergeefs verzocht om alsnog de PE-activiteiten te verrichten en daarmee aan de PE-verplichtingen te voldoen. Het NIVRA dient een klacht in bij de Accountantskamer.

De Accountantskamer overweegt dat voor het in stand houden van de professionele deskundigheid van de registeraccountant kennis van en inzicht in de relevante vaktechnische, beroepsmatige en algemeen economische ontwikkelingen vereist is. Permanente educatie stelt blijkens die toelichting de registeraccountant in staat, in de omgeving waarin hij beroepsmatig werkzaam is, in continuïteit deskundig op te treden.

Het NIVRA heeft de registeraccountant gewezen op zijn achterstand in zijn PE-verplichtingen en op de klachtprocedure, voor het geval hij de achterstand niet binnen drie maanden zou hebben ingehaald. De registeraccountant heeft niet gereageerd. Daarmee handelt hij volgens de Accountantskamer in strijd met een goede uitoefening van het accountantsberoep en het beginsel van professionaliteit.

De registeraccountant krijgt een berisping en een geldboete van € 2.000. Daarnaast worden de tuchtrechtelijke maatregelen opgenomen in het accountantsregister.

In vergelijkbare casussen kwam de Accountantskamer tot een soortgelijke beslissing:

  1. Accountantskamer van 26 oktober 2009 met zaaknummer 09/1134 WTRA AK
  2. Accountantskamer van 3 november 2009 met zaaknummer 09/1171 WTRA AK
  3. Accountantskamer van 3 november 2009 met zaaknummer 09/1032 WTRA AK

    Indien u nadere vragen hebt over de Accountantskamer en/of de aansprakelijkheid van een accountant neemt u dan geheel vrijblijven contact op met advocaat vennootschapsrecht mr. Jeroen Latour.