6 oktober 2021

De Ondernemingskamer als bijzondere rechter

Categorie: Ondernemingskamer

De Nederlandse rechtspraak zit in de basis vrij eenvoudig in elkaar. Wanneer iemand een vordering op een ander meent te hebben en met die ander niet tot een oplossing komt, dan heeft hij de mogelijkheid een rechtszaak bij de rechtbank aanhangig te maken. Dit is een procedure in eerste aanleg. De rechtbank doet uitspraak nadat de standpunten schriftelijk zijn uitgewisseld en de betrokken partijen zijn gehoord. Tegen die uitspraak kan bij één van de gerechtshoven in hoger beroep worden gegaan. Tegen de uitspraak van een gerechtshof staat uitsluitend cassatie open, een juridische herbeoordeling bij de Hoge Raad. De uitspraak van de Hoge Raad bevat uiteindelijk de eindbeslissing.

De Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam

Sommige gerechtshoven hebben echter ook aparte specialistische afdelingen. Die afdelingen richten zich op een specifiek onderdeel van de rechtspraak. Zo kent het Gerechtshof Amsterdam de Ondernemingskamer.

De Ondernemingskamer is een speciale kamer van het Gerechtshof Amsterdam die zich richt op verschillende aspecten van het Ondernemingsrecht. De Ondernemingskamer bestaat uit vijf rechters. Anders dan bij ‘normale’ rechtbanken en gerechtshoven zijn de rechters in de Ondernemingskamer niet alleen juristen. Van de rechters zijn er telkens drie juridisch geschoold (de raadsheren) en hebben twee een achtergrond in bijvoorbeeld de economie, accountancy of het bankwezen (de raden). Doordat de Ondernemingskamer uit zowel juristen als andere specialisten bestaat, kan de Ondernemingskamer geschillen breder beoordelen dan op uitsluitend de juridische aspecten.

De Ondernemingskamer heeft daarnaast landelijke dekking. Iedereen in het hele land kan zich in speciale procedures tot de Ondernemingskamer wenden. Die speciale procedures kunnen ook alleen voor de Ondernemingskamer worden gebracht. Andere rechters hebben geen bevoegdheid in de zaken waar de Ondernemingskamer bevoegd is. Tegen uitspraken van de Ondernemingskamer staat wel cassatie bij de Hoge Raad open.

Verschillende procedures bij de Ondernemingskamer

De Ondernemingskamer is in een aantal zaken, wanneer dit als zodanig in (onder meer) de Nederlandse wet is benoemd, exclusief bevoegd. Voorbeelden hiervan zijn de jaarrekeningprocedure, de vordering tot overdracht van aandelen door minderheidsaandeelhouders en hoger beroep tegen een vonnis van een rechtbank in een zogenaamde geschillenregeling. De meest voorkomende procedure van de Ondernemingskamer in de overnamepraktijk is echter de enquêteprocedure.

Blenheim adviseert en procedeert in geschillen bij de Ondernemingskamer

In sommige gevallen kan een geschil het beste voor de Ondernemingskamer worden gebracht. Advocaten van Blenheim adviseren en procederen regelmatig in geschillen bij de Ondernemingskamer. Voor vragen over of partij bent bij een procedure bij de Ondernemingskamer kunt u daarom altijd bij ons terecht.