22 mei 2013

De Ondernemingskamer en het verlenen van decharge

Categorie: Corporate Litigation

Over het feit of de Ondernemingskamer bevoegd was tot het verlenen van decharge, werd onder meer in de literatuur verschillend gedacht. Dit met name nu het verlenen van decharge een bevoegdheid is van de rechtspersoon en dus niet van buiten de rechtspersoon staande derden. Onder derden dient ook te worden verstaan de rechterlijke macht.

Procedure over decharge bestuurder bij Ondernemingskamer

In een aantal eerdere uitspraken gaf de Ondernemingskamer al blijk van een mogelijke kentering in haar opvattingen met betrekking tot het verlenen van decharge. In augustus 2012 heeft de Ondernemingskamer in een beschikking overwogen dat partijen geen bezwaren hebben geuit tegen de rekening en verantwoording van de vereffenaar en dat evenmin aan haar anderszins is gebleken van enig gebrek daarin. De Ondernemingskamer voegt daaraan toe dat deze vaststelling volstaat en dat zij geen aanleiding ziet tot het geven van enig andere beslissing, zoals het verlenen van decharge.

Bevel Ondernemingskamer naar beleid van onderneming

In haar beschikking van 18 maart 2013 gaat zij echter nog een stap verder. De Ondernemingskamer heeft een onderzoek bevolen naar het beleid en de gang van zaken van de Orthopedische Schoenmakerij B.V. Daarnaast heeft zij de huidige bestuurders van de Orthopedische Schoenmakerij geschorst en een derde tot bestuurder benoemd. De benoemde bestuurder verzoekt dan vervolgens de Ondernemingskamer om hem over het door hem gevoerde bestuur decharge te verlenen. Met betrekking tot dit verzoek oordeelt de Ondernemingskamer heel kort dat een bevoegdheid tot het verlenen van decharge de Ondernemingskamer niet toekomt.

Voor mogelijke kandidaten om door de Ondernemingskamer te worden benoemd tot bijvoorbeeld bestuurder is dit iets om rekening mee te houden. Niet langer zal er door de Ondernemingskamer over het gevoerde beleid door de interim-bestuurder decharge worden verleend. Nu decharge meebrengt dat de betreffende bestuurder in de interne verhoudingen binnen de rechtspersoon wordt ontslagen van zijn of haar interne aansprakelijkheid, kan het feit dat de Ondernemingskamer decharge niet langer wenst te verlenen, mogelijke onwenselijke gevolgen hebben.

Mocht u nog vragen hebben over bijvoorbeeld het verlenen van decharge of het procederen bij de Ondernemingskamer, kunt u vrijblijvend contact opnemen met Blenheim Advocaten.