24 oktober 2015

Schadeloosstelling wegens niet inachtneming opzegtermijn agentuurovereenkomst

Categorie: Contractenrecht

In artikel 7: 441 BW wordt bepaald dat de schadeplichtige partij een som aan de wederpartij verschuldigd is die gelijk is aan de beloning over de tijd dat de agentuurovereenkomst bij regelmatige beëindiging had behoren voort te duren.

Voor de vaststelling van de som wordt rekening gehouden met de in de voorafgaande tijd verdiende provisie en met alle andere ter zake in acht te nemen factoren. Artikel 7:441 BW geeft niet aan wat onder ‘de voorafgaande tijd’ moet worden verstaan. Onder oud recht (dat wil zeggen het recht van vóór 1 november 1989) verstond men onder ‘de voorafgaande tijd’ twaalf maanden. Het tijdvak van twaalf maanden zal in het algemeen leiden tot een aanvaardbaar resultaat.

12 maanden termijn

Dit is echter niet altijd het geval. Men denke bij voorbeeld aan agentuurovereenkomsten die zeer kostbare producten of prestaties tot onderwerp hebben, zoals vliegtuigen. Bij dergelijke agentuurovereenkomsten kan het voorkomen dat geen overeenkomst wordt afgesloten in een periode van twaalf maanden. Het tijdvak van twaalf maanden kan als enig criterium dan dus tot een onredelijk resultaat leiden. Om deze reden heeft de wetgever het tijdvak van twaalf maanden niet in de wet opgenomen en wordt de vergoeding bepaald aan de hand van de in de voorafgaande tijd verdiende provisie en alle andere ter zake in acht te nemen factoren.

Uit de jurisprudentie blijkt echter dat de termijn van twaalf maanden vaak gehandhaafd kan worden, omdat zij tot een redelijke uitkomst leidt.

Van belang is dat het schadebedrag een gefixeerd bedrag is. De eisende wederpartij is ontheven van ieder bewijs omtrent het bestaan of de hoogte van het geleden nadeel. De vergoeding is gelijk aan het loon wat de handelsagent had ontvangen bij regelmatige beëindiging van de agentuurovereenkomst.

Heeft u specifieke vragen over agentuurovereenkomsten of meer algemeen over het contractenrecht kunt u te allen tijde voor een eerste gesprek vrijblijvend contact opnemen met ondergetekende.