25 februari 2016

DNB waarschuwt: oppassen voor corruptie en belangenverstrengeling!

Categorie: Bestuursrecht

Als advocaat DNB houd ik de ontwikkelingen en de bevindingen van DNB nauwlettend in de gaten. DNB heeft recent haar themaonderzoek corruptie 2015 afgerond, waarbij de conclusie is belangenverstrengeling en corruptie nog onvoldoende in het vizier is.

Advocaat DNB: belang van tegengaan vriendjespolitiek

De conclusie die DNB trekt, is dat de verzekeringssector tekortschiet in de identificatie en de beheersing van het corruptierisico door belangenverstrengeling en/of omkoping. DNB spreekt over blinde vlekken vanwege persoonlijke netwerken van bestuurders. Volgens DNB hebben de grote verzekeraars in het algemeen onvoldoende structureel zicht op het risico van belangenverstrengeling via de persoonlijke netwerken van bestuurders. Simpel gezegd: er is te veel vriendjespolitiek. DNB concludeert voorzichtig dat het risico bestaat dat bestuurders via hun nevenfuncties en hun privébelangen in de situatie kunnen komen waarin het persoonlijk belang prevaleert boven het belang van de onderneming.

Belangenverstrengeling breder: onvoldoende toezicht op bestuur?

Deze conclusie zou je natuurlijk niet alleen kunnen trekken ten aanzien van de verzekeringssector, maar zou je ook breder kunnen trekken. De Corporate Governance Code moet de belangenverstrengeling zo veel als mogelijk tegengaan, maar in de praktijk komt het nog wel voor dat bestuurders bevriende relaties aanstellen of (bijvoorbeeld) als adviseur van de vennootschap benoemen. Het toezichthoudende orgaan kan dan aansprakelijk, als er sprake is van falend toezicht op bestuur door de commissarissen.

Uit de onderzoeken van DNB komt naar voren dat vrijwel alle verzekeraars tekortschieten in de identificatie van het third party risico.

En wat is dat risico?

Dat is het risico van reputatieschade vanwege de relatie met de voor de verzekeraar relevante derde partij, zoals een verbonden agent of een consultant. DNB is streng: zij verwacht van verzekeraars dat zij dit corruptierisico kunnen identificeren en de nodige maatregelen om dat risico zo veel als mogelijk te beperken en te beheersen. De conclusie van het onderzoek is echter dat onderzoek naar deze third parties nog geen standaard praktijk is in de sector.

DNB verwijst in het onderzoek nog naar ‘good practices voorkomen corruptie’. Dit zou voor verzekeraars een leidraad moeten zijn voor de versterking van het beheersingskader ter voorkoming van betrokkenheid van corruptie via belangenverstrengeling en/of omkoping.

http://www.toezicht.dnb.nl/binaries/50-230094.pdf