12 november 2013

Duur van de eerste huurovereenkomst winkelruimte (4): Huur voor 10 jaar (of meer)

Categorie: Bestuursrecht

Duur van de eerste huurovereenkomst winkelruimte (4): huur voor 10 jaar (of meer)

De wet bevat dwingende regels ten aanzien van de looptijd waarvoor de huur van winkelruimte (‘bedrijfsruimte’ in de zin der wet) kan worden aangegaan. Het is niet mogelijk hiervan ten nadele van de huurder of te wijken, tenzij met voorafgaande machtiging van de kantonrechter. Wel is het toegestaan om Afwijking ten voordele van de huurder is wel toegestaan. Hier valt te denken aan een tussentijdse opzegmogelijkheid voor de huurder of een verkorte opzegtermijn voor de huurder.

Bij het sluiten van de huurovereenkomst kunnen partijen alleen uit de volgende vijf mogelijkheden kiezen:

-Huur voor 2 jaar of korter;
-Huur voor 5 jaar;
-Huur voor meer dan 5 jaar maar minder dan 10 jaar;
-Huur voor 10 jaar, en;
-Huur voor onbepaalde tijd

De eerste drie mogelijkheden heb ik reeds in een eerdere blogs besproken. Ik zal hier de vierde mogelijkheid bespreken.

Huurovereenkomst winkelruimte voor tien jaar (of langer) (art. 7:292 lid 1 BW)

Partijen kunnen in geval van verhuur van winkelruimte (‘bedrijfsruimte’ in de zin der wet) ook van begin of aan een huur afspreken van tien jaar of langer.

Duur huurovereenkomst winkelruimte

Deze huurovereenkomst voor tien jaar of meer kan niet worden opgezegd voor het verstrijken van de termijn waarvoor zij is aangegaan, dus ook niet tegen het einde van de eerste vijf jaar. Wanneer de huur bijvoorbeeld voor tien jaar is aangegaan, kan pas een opzegging plaatsvinden tegen het einde van het tiende jaar. Is de duur bepaald op twaalf jaar, dan is eerst een opzegging tegen het einde van het twaalfde jaar mogelijk. Eerder kan door geen van partijen (tussentijds) worden opgezegd.

Afwijking dwingendrechtelijke bepalingen huurovereenkomst winkelruimte

Het is geoorloofd om hierop ten gunste van de huurder een uitzondering te maken. Heeft ook de verhuurder bedongen dat hij de huurovereenkomst tegen het einde van de eerste drie, vier of vijf jaar mag opzeggen, dan is er sprake van een huurovereenkomst van vijf jaar en gelden vervolgens de daarvoor geregelde rechtsgevolgen. Dit beding werkt vanzelf door ten gunste van de huurder, in die zin dat ook hij in dat geval tegen het einde van het derde, vierde respectievelijk vijfde jaar zal mogen opzeggen.

Opzegging huurovereenkomst winkelruimte

Wanneer de huur voor tien jaar of meer is aangegaan en er verder geen bijzonderheden over een tussentijdse opzegging zijn overeengekomen, loopt de huurovereenkomst winkelruimte in ieder geval door tot aan het einde van de afgesproken termijn. Om de huurovereenkomst winkelruimte te beëindigen moet er, met inachtneming van een opzegtermijn van een jaar, een opzegging plaatsvinden tegen het einde van die overeengekomen periode (bijvoorbeeld tien of twaalf jaar). Een tijdige en rechtsgeldige opzegging door de huurder maakt vanaf dat ogenblik een einde aan de huur. Een opzegging door de verhuurder dient eveneens plaats te vinden tegen het einde van de overeengekomen termijn, maar heeft pas het beoogde effect als zij door de kantonrechter wordt erkend. Wel kan de kantonrechter deze opzegging direct beoordelen met inachtneming van alle (vijf) wettelijke opzeggronden van art. 7:296 lid 1 tot en met lid 4 BW, en is hij niet beperkt tot de twee opzeggingsgronden van art. 7:296 lid 1 BW.

Vragen over huur van winkelruimte aan een advocaat huurrecht

Mocht u naar aanleiding van deze blog vragen hebben over de duur van huurovereenkomsten of vragen over verhuur van winkelruimte in het algemeen, kunt u uiteraard vrijblijvend contact met een advocaat huurrecht opnemen: