24 mei 2013

Een klacht indienen tegen de gemeente

Categorie: Bestuursrecht, Bezwaarschriftprocedure

Iedere burger kan een klacht indienen bij de Gemeente over de wijze waarop de Gemeente (dus ook ambtenaren of een wethouder) zich hebben gedragen. Het gedrag van een ambtenaar wordt aangemerkt als het gedrag van dat van de Gemeente, als zijnde bestuursorgaan.

Vereisten indienen klacht gemeente

Er zijn een beperkt aantal vereisten waar de klacht aan moet voldoen: naam, adres, dagtekening, omschrijving van het gedrag waartegen de klacht is gericht. Als dat mogelijk is, moet vanzelfsprekend zo veel mogelijk bewijs van het klachtwaardig gedrag bijgevoegd worden. Mondeling een klacht indien mag ook; dan hoeft de gemeente echter de procedure zoals hier genoemd niet te volgen. De klacht mag ook per e-mail bij de gemeente ingediend worden. Een advocaat kan ook de klacht indienen.

Onafhankelijke klachtbehandelaar gemeente

De behandeling van de klacht bij de Gemeente mag niet gebeuren door degene die bij het klachtwaardig gedrag is betrokken. Er moet dus een onpartijdige klachtbehandelaar aangesteld worden bij de Gemeente. De klachtprocedure is voorgeschreven in de Algemene Wet Bestuursrecht. De klacht mag geen betrekking hebben op een gedraging waar al eerder een klacht over ingediend is. De ambtenaar waar de klacht betrekking op heeft, krijgt een kopie van de klacht. De gemeente kan een interne klachtregeling hebben. Die mag echter geen afbreuk doen aan de procedure als hier omschreven. Een klacht is geen bezwaar tegen een besluit.

Hoorzitting na klacht en verslag

Zowel de klager als degene tegen wie de klacht gericht is, kunnen gehoord worden door de Gemeente, tenzij de klager aangeeft daar geen gebruik van te willen maken. Doorgaans zal daar een hoorzitting voor plaatsvinden. Van die hoorzitting moet een verslag gemaakt worden.. De klacht moet binnen zes weken afgehandeld worden, zoals sprake is van een klachtprocedure die op basis van een wettelijke regeling gevolgd wordt. Als binnen die termijn de klacht niet afgehandeld kan worden, kan de Gemeente de klager bevestigen dat nog vier weken extra nodig is. Als de klacht dan nog niet schriftelijk is afgehandeld, dan kan de klager de Gemeente een ingebrekestelling toesturen. Die heeft dan twee weken de tijd om alsnog met de schriftelijke afhandeling te komen, bij gebreke waarvan een dwangsom verbeurd zal worden door de Gemeente.

Besluit klacht niet voor bezwaar vatbaar

Het besluit naar aanleiding van behandeling van de klacht is voor bezwaar of beroep vatbaar. Als er echter naar aanleiding van de procedure nieuwe besluiten genomen worden, kan daartegen wel weer bezwaar of beroep aangetekend worden.

Gemeente kan klachtadviescommissie instellen

Je kunt er ook voor kiezen om een klachtadviescommissie in te stellen. Dat is een commissie met externe leden die de klacht zal behandelen. Dan wordt de bovengenoemde procedure gewoon gevolgd. Echter, deze klachtadviescommissie adviseert dan het College naar aanleiding van de ingediende klacht op dezelfde wijze als een bezwaarschriftencommissie dat doet.

Besluit gemeente n.a.v advies klachtencommissie

Naar aanleiding van het advies van de klachtadviesinstantie kan de Gemeente dan besluiten over de afhandeling van de klacht. Indien de Gemeente afwijkt van het advies van de klachtencommissie, dan geldt een verzwaarde motiveringsplicht. De Gemeente moet dan aangeven waarom van het advies van de klachtadviescommissie wordt afgeweken.

Dit betreft intern klachtrecht van de gemeente. Dat staat los van een eventuele klacht tegen een ambtenaar of de gemeente die bij de ombudsman ingediend kan worden.