14 februari 2015

Wanneer verjaart een erfdienstbaarheid?

Categorie: Bestuursrecht

Hoe ontstaat een erfdienstbaarheid?

Erfdienstbaarheid kan op grond van artikel 5:72 BW ontstaan door vestiging en door verjaring.

Vestiging van een erfdienstbaarheid

Een erfdienstbaarheid ontstaat door vestiging in een door een notaris opgestelde akte. Deze akte dient vervolgens te worden ingeschreven in het openbare register van het Kadaster. Lees ook over de mogelijkheid van onderzoek naar erfdienstbaaheid.

Wanneer verjaart een erfdienstbaarheid?

De vraag of er een erfdienstbaarheid door verjaring is ontstaan, moet tot 1 januari 1992 beoordeeld worden naar de regels van het oud Burgerlijk Wetboek en na 1 januari 1992 worden beoordeeld naar de regels van het huidige BW. Onder het huidige BW kunnen erfdienstbaarheden ontstaan door verkrijgende en door bevrijdende verjaring (artikel 3:99 en 3:105 BW).

Verkrijgende verjaring van een erfdienstbaarheid

Op grond van artikel 3:99 BW (huidig recht) kan een erfdienstbaarheid door verjaring worden verkregen door een bezitter te goeder trouw door een onafgebroken bezit gedurende tien jaar. Goeder trouw is aanwezig wanneer de bezitter zich redelijkerwijs als een rechthebbende mocht beschouwen. In de regel betekent dat sprake is van goeder trouw indien een akte van vestiging in de openbare registers is ingeschreven. Door inzage in het register kunnen bezitters eenvoudig vaststellen of er een erfdienstbaarheid is gevestigd. De reikwijdte van artikel 3:99 BW voor erfdienstbaarheden is dan ook bijzonder klein.

Bevrijdende verjaring en erfdienstbaarheid

In het geval van bezit niet te goeder trouw kan op grond van 3:105 BW een erfdienstbaarheid na ommekomst van een periode van twintig jaar worden verkregen. De termijn van twintig jaar voor (bevrijdende) verjaring begint te lopen op het moment dat het bezit van het recht van erfdienstbaarheid is aangevangen. Dit kan bijvoorbeeld bij een erfdienstbaarheid van overpad het geval zijn vanaf het moment dat een weg over het dienend erf is aangelegd en in gebruik is genomen. In de literatuur en de rechtspraak wordt aangenomen dat deze termijn voor het eerst kan zijn gaan lopen met de inwerkingtreding van het nieuw BW op 1 januari 1992. Dit omdat het ontstaan van een erfdienstbaarheid van overpad door verjaring onder het oude BW niet mogelijk was. Het aanvangen van deze termijn op 1 januari 1992 betekent dat – bij onafgebroken bezit van 20 jaar – op 1 januari 2012 de eerste verjaringstermijnen zijn verstreken. Na onafgebroken bezit van 20 jaar ontstaat van rechtswege een erfdienstbaarheid. Om deze erfdienstbaarheid dan voor derden kenbaar te maken, dient de erfdienstbaarheid in de openbare registers van het kadaster te worden ingeschreven.

Advies over erfdienstbaarheid door een advocaat

Heeft u een vraag over het ontstaan, opheffen of wijzigen van erfdienstbaarheden?
Neem dan vrijblijvend contact op met een gespecialiseerde vastgoedadvocaat; mr. Marie-Louise van Kleef: