10 januari 2011

Wijziging canon erfpacht moet met overgangsregeling

Categorie: Vastgoedrecht

De rechtbank Amsterdam heeft uitspraak gedaan over wijziging van de vergoeding (canon) voor de erfpacht van dijkgrond. De grond is voor een (zeer) laag bedrag in erfpacht uitgegeven in de negentiende eeuw. Het Hoogheemraadschap heeft de canon vanaf 1994 vervijftienvoudigd. Ook biedt zij de grond te koop aan. De canon respectievelijk koopprijs wordt gebaseerd op de huidige marktwaarde Collectieve actie van erfpachters. De rechtbank oordeelt dat het erfpachtrecht van het waterschap anders van aard is dan gemeentelijke erfpachtrechten waarbij de bevoegdheid tot canonverhoging van aanvang af was voorbehouden. Voor de dijkbewoners kwam de canonverhoging onverwacht.

Overheid bij erfpacht gebonden aan regels behoorlijk bestuur

Het Hoogheemraadschap heeft wel beleidsvrijheid, maar dient zich te houden aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, zoals het zorgvuldigheidsbeginsel, evenredigheidsbeginsel, vertrouwensbeginsel e.d.. De rechtbank oordeelt dat de grote belangen van de dijkbewoners afgezet tegen de relatief geringe belangen van de overige ingelanden tot de conclusie moeten leiden dat de dijkbewoners door het nieuwe beleid onevenredig zwaar worden getroffen. Het Hoogheemraadschap dient na het vonnis een passende overgangstermijn aan te bieden en zal daarover binnen twee maanden een besluit moeten nemen.

Lees de uitspraak op: LJN: BO9943, Rechtbank Amsterdam , 425254 / HA ZA 09-1245 (www.rechtspraak.nl)