26 augustus 2022

Wat is het doel van een exploitatieovereenkomst met de gemeente?

Categorie: Bestuursrecht, Ruimtelijke Ordening

 

In een exploitatieovereenkomst heeft gemeente een inspanningsverplichting voor wijziging bestemmingsplan. Een advocaat bestuursrecht werkt de exploitatieovereenkomst vaak uit in samenwerking met de gemeente.

De exploitatieovereenkomst tussen ontwikkelaar en de gemeente

Het doel van een exploitatieovereenkomst voor een project is doorgaans het vastleggen van de kaders voor de vaststelling van het Bestemmingsplan dat de verwezenlijking van het Project mogelijk maakt en de voorwaarden waaronder het Plangebied ontwikkeld zal worden, inclusief het daarbij behorende Kostenverhaal. De gemeente moet bij projectontwikkeling kostenneutraal werken. In deze zaak betrof het project waar de exploitatieovereenkomst betrekking op heeft een winkelhuis voor detailhandel voor detailhandel, daghoreca van zo’n 2.600 m2. Lees ook: Schadeclaim projectontwikkelaar na afgebroken onderhandeling.

Ontwikkeling detailhandel niet exclusief: factory outlet toegestaan

Ik bespreek een voorbeeld waarbij er een geschil over de exploitatieovereenkomst ontstond tussen de projectontwikkelaar en de gemeente. De projectontwikkelaar stelt dat de Gemeente jegens haar toerekenbaar is tekort geschoten in de nakoming van haar verplichtingen uit de exploitatieovereenkomst dan wel onrechtmatig jegens haar heeft gehandeld door na het sluiten daarvan op aan de Gemeente toebehorende gronden een factory outlet (FOC) mogelijk te maken, waardoor een rendabele exploitatie van het beoogde winkelhuis op het [adres] onmogelijk werd. De advocaat van de ontwikkelaar heeft de gemeente gedagvaard. De ontwikkelaar vordert bij wijze van schadevergoeding van de gemeente een bedrag van € 3.687.500,–,

Geen aansprakelijkheid of schadevergoeding wegens exploitatieovereenkomst

De rechter oordeelt in deze rechtszaak over schadeclaim tegen gemeente dat de Gemeente niet is tekortgeschoten in de nakoming van haar verplichtingen uit de exploitatieovereenkomst. De gemeente had alleen als verplichtingen voor het project: verkoop van de benodigde grond, inspanningsverplichtingen om een bestemmingsplan in procedure te brengen dat realisatie van het project mogelijk maakt, aanvragen voor omgevingsvergunningen voortvarend in behandeling nemen en af te handelen, e.d. Een verplichting van de Gemeente om zich te onthouden van (medewerking aan) ontwikkelingen elders in de Gemeente die afbreuk zouden kunnen doen aan de (commerciële) belangen van de eiser bij de realisatie van het winkelhuis is in de exploitatieovereenkomst niet overeengekomen. De gemeente hoeft dus geen schadevergoeding te betalen. Lees ook: ontbinding exploitatieovereenkomst gemeente