28 mei 2020

Faillissementen voorkomen ten tijde van de coronacrisis

Categorie: Faillissementsrecht

Na 7,5 jaar heeft de Tweede Kamer, op 26 mei 2020, het wetvoorstel Wet [homologatie](<http://Wet homologatie onderhands akkoord>) onderhands akkoord (WHOA) aangenomen. Deze wetswijziging is zeer belangrijk, omdat in Nederland nu nog een wettelijke regeling ontbreekt om een minderheid van schuldeisers te dwingen om een akkoord te accepteren. Op dit moment is voor een onderhands schuldensaneringsakkoord de instemming van alle betrokken schuldeisers vereist. Een onmogelijke opgave, zeker in deze tijd.

Wat wordt er met de WHOA mogelijk gemaakt?

Een schuldeisersakkoord houdt in dat alle schuldeisers genoegen nemen met betaling van een bepaald percentage van hun vordering, en dat het meerdere dan wordt kwijtgescholden. De schuldenaar kan dan zijn onderneming voortzetten en hoeft niet zijn faillissement aan te vragen. Tot op heden was zo’n schuldeisersakkoord (buiten faillissement en surseance) alleen mogelijk als alle schuldeisers dit accepteerden. Dat gaat nu dus veranderen.

Crediteurenregeling krijgt nu een wettelijke kader

De WHOA maakt het mogelijk om een schuldeisersakkoord te sluiten, de naam van de wet zegt het al. Alle crediteuren van een onderneming in moeilijkheden worden in klassen ingedeeld en per klasse wordt een aanbod gedaan voor betaling van een deel van de vorderingen tegen finale kwijting. Als voldoende crediteuren bereid zijn om aan het akkoord mee te werken, dan kan de rechtbank worden verzocht het akkoord te controleren en vervolgens de goedkeuring te homologeren (bevestigen). Indien er dwarsliggende schuldeisers zijn, dan toetst de rechter of het akkoord in het belang van de schuldeisers is (best-interest-creditors test). Door de goedkeuring van de rechtbank worden alle schuldeisers van de onderneming gebonden aan de inhoud van het akkoord, ook degenen die tegen hebben gestemd. Met het onderhands akkoord wordt een faillissement voorkomen met alle negatieve gevolgen (zoals de publiciteit) van dien.

Salarissen tellen niet mee bij het crediteurenakkoord

Vorderingen en andere rechten van werknemers op grond van arbeidsovereenkomst blijven buiten het akkoord; deze worden dus 100% betaald.

Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) aangenomen met drie aanpassingen

1) De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel aangenomen met drie kleine aanpassingen. Het wetsvoorstel is zo aangepast dat kleine schuldeisers in beginsel 20% van hun vordering terugkrijgen. Is dat niet mogelijk, dan moet de schuldenaar duidelijk uitleggen welke zwaarwegende grond aanwezig is die het nodig maakt om van de 20% af te wijken. De rechter kan toetsen of een zwaarwegend grond aanwezig is, waardoor afwijking van de 20% gerechtvaardigd is.

2) Het wetsvoorstel bevat daarnaast een aanpassing die het mogelijk maakt om een aparte klasse van schuldeisers met een zekerheidsrecht op te nemen. Hierbij wordt gedacht aan financiers met een pand- of hypotheekrecht. Schuldeisers met een pand- of hypotheekrechten worden alleen beschermd tot de waarde die naar verwachting in faillissement volgens de wettelijke rangorde verkregen zou zijn. Dit komt in beginsel overeen met de waarde die de schuldeiser bij de uitoefening van zijn pand- of hypotheekrecht zelf op korte termijn zou kunnen behalen door executie.

3) Een derde aanpassing is dat de tegenstemmende klasse schuldeisers (denk met name aan de financiers met een pand- of hypotheekrecht) niet langer kunnen eisen dat de faillissementswaarde van hun vordering in geld wordt uitgekeerd. Dit zou namelijk het sluiten van een akkoord kunnen bemoeilijken. In plaats van het opeisen van euro’s, kunnen individuele financiers onder een akkoord aandelen aangeboden krijgen, of gedacht moet worden aan een voorstel tot uitstel van betaling of het doorlopen van de lening onder marktconforme voorwaarden.

Wet WHOA moet nu nog door de Eerste kamer

Kortom de WHOA, die bedoeld is voor ondernemingen die op zichzelf rendabel zijn, maar door een te zware schuldenlast of te hoge structurele kosten een sanering van schulden en verplichtingen nodig hebben om te voorkomen dat zij failliet verklaard worden, is broodnodig. Hopelijk gaat de Eerste Kamer gauw over tot een positieve stemming. De procedurevergadering bij de Eerste Kamer staat op 2 juni 2020 gepland en hopelijk wordt de parlementaire weg bij de Eerste Kamer snel behandeld. Wij houden u in ieder geval op de hoogte!

Mocht u vragen hebben over de WHOA of andere onderwerpen rondom faillissementen en herstructureringen, neem dan contact op met Arjen Paardekooper (Head Corporate Team, specialist ondernemingsrecht).