13 februari 2014

Finale kwijting?

Categorie: Procesrecht

Vaak komen partijen in een vaststellingsovereenkomst een beding voor finale kwijting overeen. Daarmee beogen zij hun verhouding en alle eventuele rechten over en weer definitief af te wikkelen. Met regelmaat komt de vraag op spelen of een partij desondanks toch nog achteraf een vordering kan instellen. Hoe finaal is het beding voor finale kwijting dan?

Beding voor finale kwijting

Voor het antwoord op de vraag “hoe finaal is een beding voor finale kwijting” is van belang welke uitleg aan het beding kan worden toegekend. De uitleg moet worden bepaald met inachtneming van de Haviltex formule. Kern van die formule is dat de tekst bij het beding voor finale kwijting niet allesbepalend is. Hoewel de tekst van het beding een eerste aanknopingspunt is, en de aard van de vaststellingsovereenkomst al meebrengt dat groot gewicht moet worden toegekend aan de bewoordingen daarvan, gaat het uiteindelijk om datgene wat partijen hebben bedoeld en wat zij over en weer omtrent te bedoelingen van de andere partij hebben mogen begrijpen (HR 13 maart 1981, NJ 1981, 635). Hierbij kan het ook van belang zijn welke rechtskennis van partijen kan worden verwacht.

Uitleg van beding voor finale kwijting

Bij de uitleg van een beding voor finale kwijting komt het aan op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan het beding mochten toekennen en op hetgeen zij ten dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. In een recent arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden kwam het hof op 3 december 2013 met betrekking tot de uitleg van een beding voor finale kwijting tot het hiernavolgende oordeel:

“Gebaseerd op het uitgangspunt dat partijen ter beslechting van het geschil, zoals in de procedure voorlag, bijgestaan door advocaten over de inhoud van de overeenkomst hebben onderhandeld en hebben beoogd de wederzijdse rechten en verplichtingen nauwkeurig vast te leggen, komt het hof tot het oordeel dat de vaststellingsovereenkomst en het daarin opgenomen kwijtingsbeding geen andere uitleg toelaat dan dat partijen met die vaststellingsovereenkomst een alomvattende definitieve regeling in de zin van artikel 7:900 BW wilden treffen met betrekking tot het geschil en de procedure die zag op de problemen die waren ontstaan met betrekking tot de koopovereenkomst van de 37 kalveren en de dientengevolge geleden schade, waardoor het kwijtingsbeding geacht worden betrekking te hebben op de gehele overeenkomst.”

In een uitspraak van de Rechtbank Haarlem ging het voorts om twee professionele partijen die een vaststellingsovereenkomst hadden gesloten met daarin een beding voor finale kwijting. Eén van de twee partijen kwam na het sluiten van de vaststellingsovereenkomst erachter dat zij nog een vordering uit hoofde van leasetermijnen zou hebben op de andere partij. De rechter oordeelde daaromtrent dat partijen zich ter beëindiging van hun geschillen omtrent hetgeen rechtens tussen hen gold jegens elkaar gebonden hadden aan een vaststelling. Nu zij daartoe een finale regeling hadden beoogd, was er volgens de rechtbank achteraf geen plaats is voor een (latere) vordering. Partijen hadden elkaar immers al over en weer finale kwijting verleend en dan kan er na de verleende kwijting niet meer op teruggekomen worden.

Let op formulering beding voor finale kwijting in vaststellingsovereenkomst

Partijen dienen bij een vaststellingsovereenkomst altijd goed op de formulering van een beding voor finale kwijting te letten. Wanneer een partij een bepaalde vordering uitgezonderd wenst te hebben van de finale kwijting, is het raadzaam een voorbehoud in de vaststellingsovereenkomst op te nemen. Wanneer een partij andersom nog een vordering te gelde wenst te maken, is het raadzaam goed op te letten of deze al dan niet onder het beding voor finale kwijting valt.

Advocaat adviseert over een beding voor finale kwijting

Indien u advies wenst of wanneer u een vraag heeft over het opstellen van vaststellingsovereenkomsten en/of het formuleren van een beding voor finale kwijting, kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen met advocaat voor finale kwijting, (020 52 10 100).