30 maart 2022

Gebreken na oplevering bouw of verbouwing, wees alert

Categorie: Bouwrecht

 

Tijdens of na de bouw of verbouwing door een aannemer kan een gebrek of bouwfout ontdekt worden. De aannemer kan voor dit gebrek of deze bouwfout aansprakelijk zijn. Om als opdrachtgever aanspraak te kunnen maken op herstel van de gebreken en (of) een schadevergoeding is belangrijk dat tijdig over het gebrek wordt geklaagd. Daarbij is van belang of het werk reeds is opgeleverd of niet, omdat een aannemer vanaf de oplevering niet meer aansprakelijk is voor alle gebreken. Lees daarover: Oplevering door aannemer na bouw of verbouwing: pas op!

Redelijke termijn voor herstel van de gebreken na oplevering

Indien na de oplevering bouw blijkt dat het werk gebreken vertoont waarvoor de aannemer aansprakelijk is, moet de opdrachtgever de aannemer in beginsel de gelegenheid bieden om de gebreken binnen een redelijke termijn te herstellen. De gebreken moeten direct gemeld worden aan de aannemer. De opdrachtgever hoeft dit niet te doen wanneer dit in verband met de omstandigheden niet van hem kan worden gevergd. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer de verhoudingen tussen de opdrachtgever en de aannemer zeer ernstig zijn verstoord en als de aannemer de gebreken niet goed zal (kunnen) herstellen.

Procederen over herstel gebreken of oplevering?

Wanneer de aannemer niet meewerkt aan herstel van het gebrek of de bouwfout, kan de opdrachtgever bij de rechtbank een vordering instellen, zodat de aannemer de gebreken binnen redelijke termijn wegneemt. Indien arbitrage van toepassing is verklaart in de aanneemovereenkomst dan heeft een particuliers opdrachtgever ook het recht naar de gewone rechter te stappen. De arbitrageclausule in algemene voorwaarden kan soms namelijk vernietigd worden. Een dergelijke vordering kan niet worden ingesteld wanneer de kosten van herstel niet in verhouding staan tot het belang van de opdrachtgever bij herstel. In plaats daarvan kan schadevergoeding gevorderd worden van de aannemer.

Verjaring vordering wegens gebreken door werk van aannemer

Om met succes een vordering in te kunnen stellen tegen de aannemer is van belang dat de opdrachtgever deze vordering binnen twee jaren nadat hij voor het eerst heeft geklaagd instelt. Daarna verjaart het vorderingsrecht en kan de aannemer niet meer in rechte tot herstel worden gedwongen. Wanneer de opdrachtgever de aannemer een termijn heeft geboden om de gebreken te herstellen, zal de verjaringstermijn pas gaan lopen aan het einde van die termijn of als de aannemer bekend heeft gemaakt dat hij het gebrek niet zal herstellen. Het vorderingsrecht van de opdrachtgever verjaart in ieder geval na twintig jaar na oplevering in het geval van bouwwerken en na tien jaar na de oplevering van andere soorten werk. Lees ook: aanneming van werk en advies bouwrecht advocaat.

Uitsluiting van aansprakelijkheid van de aannemer voor fouten

Het is niet mogelijk aansprakelijkheid van de aannemer contractueel uit te sluiten of te beperken ten aanzien van gebreken die de aannemer kende, maar aan de opdrachtgever heeft verzwegen. Vaak is in de algemene voorwaarden wel aansprakelijkheid uitgesloten. Een advocaat bouwrecht zal analyseren of deze uitsluiting rechtsgeldig is en eventueel vernietigd kan worden. Het is ten aanzien van deze gebreken ook niet mogelijk een kortere verjaringstermijn overeen te komen, dan zoals hierboven omschreven. In de aanneemovereenkomst zijn vaak ook algemene voorwaarden van toepassing verklaard. Een bouwrecht advocaat kan u adviseren wat uw positie is ten opzichte van de aannemer die zich op uitsluiting van aansprakelijkheid beroept.

Advocaat bouwrecht legt uit hoe om te gaan met gebreken bij oplevering

Heeft u een geschil omtrent een gebrek of bouwfout? Laat u dan altijd ook door een bouwkundige of bouwadviseur adviseren over de bouwtechnische aspecten. Heeft u naar aanleiding van het bovenstaande vragen of heeft u een andere vraag over het bouwrecht? Neem dan contact op met een advocaat vastgoed van Blenheim.