22 september 2013

Gebruik appartement in strijd met VvE regels

Categorie: Vereniging van Eigenaars (VvE)

In het splitsingsreglement staan regels waar de appartementseigenaar aan is gebonden. Bijvoorbeeld: “Het is niet toegestaan de privégedeelten te exploiteren als pension- of kamerverhuurbedrijf.” De appartementseigenaar die in strijd handelt met de regels uit de splitsingsakte of het splitsingsreglement kan door de VVE voor de rechter gedaagd worden. Onze advocaat vastgoed bespreekt geval van kamerverhuur in strijd met het reglement. VvE stelt dat appartementseigenaar haar appartementen per bed per week verhuurt. Dit komt neer op kamer- dan wel beddenverhuur. Dat is in het Splitsingsreglement verboden. Hierdoor ondervinden zij overlast. De VvE vordert onder meer bij de rechter te beëindigen de ingebruikgeving van die appartementen in de vorm van kamerverhuur, waaronder begrepen de verhuur per slaapplaats met gebruik van gemeenschappelijke zaken. Zie ookL: VvE en rechtsbijstand advocaat.

Gebruikersverklaring huurder dat hij akkoord gaat met reglement

De appartementseigenaar moet ook regelen dat zijn huurder akkoord gaat met de VvE regels. Die gebruikersverklaring moet getoond kunnen worden aan de VvE. Dat staat in deze zaak (rechtbank Rotterdam, 8 september 2011,ECLI:NL:RBROT:2011:BR7083) in het splitsingsreglement. Appartementseigenaar moet er voor zorgdragen dat die ander het gebruik slechts verkrijgt na ondertekening van en afgifte aan het bestuur van een in tweevoud opgemaakte en gedagtekende gebruikersverklaring dat hij de bepalingen van het reglement en het eventuele huishoudelijke reglement, alsmede eventuele regels als bedoeld in artikel 5:128 van het Burgerlijk Wetboek, voor zover die op een gebruiker betrekking hebben, zal naleven. De appartementseigenaar heeft in deze zaak geen gebruikersverklaringen van huurders getoond.

Kamer- of beddenverhuur in strijd met splitsingsakte

In verband hiermee overweegt de rechtbank dat niet zozeer van belang is welke definitie overheidsinstanties aan kamer- of beddenverhuur geven. De rechtbank begrijpt dat het gaat om de verhuur van reguliere appartementen die, gelet op het verbod in de splitsingsakte maar ook naar de aard van de zaak, niet bedoeld zijn om gebruikt te worden ten behoeve van kamer- of beddenverhuur. Dat er sprake zou zijn van strijd met overheidsregels is hoogstens een bijkomende omstandigheid (artikel 3:40 lid 3 BW).

VvE vordert de beëindiging van de verhuur van de appartementen

VvE vordert de beëindiging van de verhuur van de appartementen in de vorm van kamer- dan wel beddenverhuur. De stellingen van de VVE over het illegaal gebruik va het appartement in strijd met de splitsingsakte, worden door de appartementseigenaar gemotiveerd bestreden. Op grond van de hoofdregel van artikel 150 Rv dient de VVE tot het bewijs van hun stellingen te worden toegelaten. De rechter geeft aan de appartementseigenaar op vordering van de VvE een bewijsopdracht.

Uitspraak rechter over gebruik in strijd met VvE reglement

De VVE is geslaagd in het bewijs van hun stellingen dat de verhuurder in haar appartementen kamerverhuur dan wel slaapplaatsverhuur bedrijft dan wel heeft bedreven. In artikel 17 lid 4 van het Splitsingsreglement is bepaald dat het niet is toegestaan de privé-gedeelten van de appartementsrechten te exploiteren als pension- of kamerverhuurbedrijf. De VVE  kan nakoming van de bepalingen van het Splitsingsreglement vorderen. De vordering tot beëindiging van de ingebruikgeving van de aan de verhuurder in eigendom toebehorende appartementen in de appartementsgebouwen in de vorm van kamerverhuur, waaronder begrepen de verhuur per slaapplaats met gebruik van gemeenschappelijke zaken, en de vordering tot het treffen van zodanige afdoende maatregelen dat in het vervolg de in artikel 17 van het Splitsingsreglement genoemde regels onverkort door de appartementseigenaar worden nagekomen, zullen dan ook worden toegewezen door de rechter.