8 september 2013

Gebruik appartement en de VvE regels

Categorie: Vereniging van Eigenaars (VvE)

Als eigenaar van een appartement(recht) volgen veel afspraken uit het splitsingsreglement. Artikel 5:111 BW bepaalt over de bestemming van een appartementsrecht “De akte van splitsing moet inhouden: een nauwkeurige omschrijving van de onderscheiden gedeelten van het gebouw of de grond, die bestemd zijn om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt, welke omschrijving kan plaatsvinden door verwijzing naar de in artikel 109 lid 2 bedoelde tekening, alsmede de vermelding voor elk dier gedeelten, tot welk appartementsrecht de bevoegdheid tot gebruik daarvan behoort”. De onderwerpen welke zijn geregeld in artikel 5:111 e.v. BW zullen steeds in de statuten of het splitsingsreglement, dan wel in de verdere inhoud van de splitsingsakte moeten worden opgenomen. Verder kunnen de bepalingen in het huishoudelijk reglement de rechtskracht van het (splitsings) reglement niet terzijde kunnen stellen.

Splitsing gebouw in appartementsrechten en splitsingsvergunning

Ook bij splitsing van een gebouw zal de bestemming is de bestemming in bestemmingplan van belang. De Wet eist voor een aantal stedelijke gebieden een vergunning om tot splitsing van bepaalde woongebouwen te mogen overgaan (artikel 33 e.v. Huisvestingswet; artikel 10 Huisvestingsbesluit). Het uitgangspunt van de Huisvestingswet is dat in bepaalde gevallen voor splitsing in de zin van artikel 5:106 BW een vergunning nodig is van B&W van de gemeente waarin het gebouw is gelegen.

Gebruik appartement in strijd met bestemming reglement

Vanzelfsprekend moet de publiekrechtelijke bestemming bekeken worden. Het ligt niet voor de hand een gebouw te splitsen in appartementsrechten rechtgevende op bedrijfsruimte, las het bestemmingsplan uitsluitend woningbouw toestaat. Ook het omgekeerde geldt : zelfs al heeft iemand een vergunning heeft voor het hebben van een sexclub in een privégedeelte, dan is het toch niet toegestaan als volgens het reglement de (privaatrechtelijke) bestemming kantoorruimte is (zie Rechtbank Assen 24 september 2003, NJF 2004, 72).” De bestemming van de privégedeelten zal blijken uit het reglement; uiteraard zal deze in overeenstemming moeten zijn met de publiekrechtelijke bestemming ten tijde van de splitsing.”

Wijziging gebruik appartement en bezwaar VvE

Werk aan de winkel voor de VvE advocaat als de wijziging van het gebruik door de VvE niet wordt geaccepteerd. Ook het omgekeerde geldt: zelfs al heeft men een gemeentelijke vergunning voor het hebben van een sexclub in een privégedeelte, dan is het toch niet toegestaan als volgens het reglement de (privaatrechtelijke) bestemming kantoorruimte is (zie Rechtbank Assen 24 september 2003, NJF 2004, 72). Wijziging van de bestemming van een winkel in een café werd ook afgewezen wegens strijd met het splitsingsreglement. Rb. ‘s –Gravenhage 13 oktober 1983, NJ 1985, 542.