9 augustus 2013

Foto’s op internet

Categorie: Privacyrecht

Het komt regelmatig voor dat foto’s op het internet worden gebruikt die eerder ergens op internet zijn gevonden.
Alleen de auteursrechthebbende heeft het recht het werk te verveelvoudigen (kopiëren) of openbaar te maken (te publiceren).

Indien zonder toestemming van de rechthebbende toch een foto op het internet wordt gebruikt, neemt de rechter voor de begroting van de schade veelal als uitgangspunt dat de rechthebbende ten minste aanspraak heeft op voldoening van een schadevergoeding. Deze dient door de inbreukmaker te worden betaald. De hoogte van de schadevergoeding wegens inbreukmakend gebruik van een foto op het internet moet volgens de rechter gelijk zijn aan de gebruikelijke licentievergoeding die de gebruiker van de foto op het internet verschuldigd zou zijn geweest indien zij voorafgaand aan de plaatsing toestemming had gevraagd.

De rechter heeft in dit verband ook overwogen dat de inbreukmaker mogelijk meer moet betalen dan wanneer hij op reguliere wijze zou hebben onderhandeld over een te betalen licentievergoeding. De inbreukmaker heeft immers door geheel en al af te zien van het vragen van toestemming zichzelf de mogelijkheid ontnomen een gunstiger onderhandelingsresultaat te bereiken.

Het is echter niet zo dat onredelijke tarieven in rekening kunnen worden gebracht; de rechter kan altijd oordelen dat een bepaald tarief onredelijk hoog is of dat bepaalde omstandigheden nopen tot het hanteren van een ander (lager) tarief. De wet bepaalt uitdrukkelijk dat de rechter de schade begroot op de wijze die het meest met de aard ervan in overeenstemming is. Indien de omvang van de schade niet precies vast te stellen is, wordt deze geschat.

Er wordt in de rechtspraak wel aangeknoopt bij de tarieven van de Fotografenfederatie, opgenomen in de tarievenlijst van de Stichting Fotoanoniem, maar het staat niet vast dat de rechter deze tarieven in ieder geval zal toepassen.

Overigens bestaat de mogelijkheid om voorafgaand aan publicatie van een foto op het internet waarvan de rechthebbende niet kan worden achterhaald, bij de Stichting Fotoanoniem een vrijwaring te vragen tegen aanspraken van rechthebbenden. De aldaar vastgestelde tarieven dienen dan te worden voldaan, waarna de rechthebbende in ieder geval niet alsnog een hogere vergoeding zal kunnen verlangen.

Juridisch advies over gebruik van foto’s op het internet

In iedere zaak waar het gaat om het al of niet met toestemming gebruiken van foto’s op het internet, is het cruciaal professionele bijstand te zoeken. Blenheim kan zowel rechthebbenden als gebruikers van materiaal zonder toestemming in en buiten rechte bijstaan.