26 april 2022

Geluidsoverlast school

Categorie: Bestuursrecht, Handhaving

 

Rond schoolgebouwen gelden specifiek geluidsregels. Scholen moeten rekening houden met de omwonenden.

Handhaving geluidshinder schoolplein

In deze zaak over geluidsoverlast is een verzoek tot handhaving tegen geluidsoverlast ingediend door omwonenden van een school. Niet alleen schoolkinderen veroorzaken geluidsoverlast maar ook hangjongeren doen dat s ’avonds op het schoolplein. Dat heeft de rechtbank bij de beoordeling van de geluidsoverlast niet behandeld. De Raad van State zal de geluidhinder door hangjongeren wel behandelen in het hoger beroep tegen het besluit van de gemeente. Volgens de gemeente heeft de rechtbank ten onrechte overwogen dat op het terrein uitsluitend voorzieningen zijn toegestaan die zijn gerelateerd aan het gebruik van het naastgelegen bestemmingsvlak met de aanduiding “onderwijs”, en dat spelen (en dus geluidsoverlast) buiten schooltijden daaronder niet kan worden begrepen. Volgens het college kunnen speelvoorzieningen worden beschouwd als ter plaatse toegestane maatschappelijke voorzieningen. De Raad van State oordeelt anders. Lees recente uitspraak Raad van State over geluidsoverlast bij school.

Geluidshinder bij bestemming “maatschappelijk”

Uit dat besluit blijkt niet dat het college deugdelijk onderzoek heeft gedaan naar het aantal personen dat buiten schooltijd gebruik maakt van het schoolplein en wat de aard, omvang en intensiteit van dat gebruik is. Een dergelijk onderzoek is van belang, omdat ingevolge de in artikel 1 van de planregels gegeven definitie van “maatschappelijke voorzieningen” slechts een beperkt aantal voorzieningen is toegestaan. De gemeente heeft niet deugdelijk gemotiveerd waarom het gebruik dat buiten schooltijd van het terrein wordt gemaakt, gezien zijn aard, omvang en intensiteit, in overeenstemming is met een van d het bestemmingsplan vermelde voorzieningen. Daarom heeft de gemeente verzoek om handhavend op te treden tegen geluidsoverlast i.v.m. overtreding van het bestemmingsplan onvoldoende gemotiveerd en wordt het besluit op dit punt vernietigd.

Geluidhinder bij schoolplein buiten schooltijd

Met het oog op geluidshinder voor de omgeving bepaald artikel 2.17, eerste lid, aanhef en onder a, van het Activiteitenbesluit mag het maximaal geluidsniveau LAmax, veroorzaakt door de in de inrichting verrichte activiteiten, op de gevel van gevoelige gebouwen niet meer bedragen dan 70 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur, 65 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur, en 60 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur. Bij het bepalen van de geluidsniveaus, blijft het stemgeluid van kinderen op een onverwarmd of onoverdekt terrein dat onderdeel is van een inrichting voor primair onderwijs, in de periode vanaf een uur voor aanvang van het onderwijs tot een uur na beëindiging van het onderwijs, buiten beschouwing. Lees ook: geluidshinder bij wegen en bedrijven.

Geluidsoverlast school tijdens schooltijd

De gemeente het geluid gedurende schooltijden, veroorzaakt door het spelen op het schoolplein en niet zijnde stemgeluid, bij de beoordeling van de geluidsniveaus buiten beschouwing gelaten met toepassing van artikel 2.18, derde lid, aanhef en onder b, van het Activiteitenbesluit. De rechtbank heeft onweersproken overwogen dat het in algemene zin spelen door kinderen op een schoolplein niet kan worden aangemerkt als het verrichten van sportactiviteiten of activiteiten die hiermee in nauw verband staan; ook dat levert geen grond op stemgeluid buiten beschouwing te laten. Gelet hierop heeft het college dit geluid van het schoolplein ten onrechte buiten beschouwing gelaten bij het bepalen van de geluidsniveaus, bedoeld in artikel 2.17 van het Activiteitenbesluit, die de geluidsoverlast veroorzaakt.

Besluit handhaving geluidsoverlast vernietigd door rechter en moet opnieuw

Het hoger beroep van de omwonenden tegen de afwijzing tot handhaving tegen de geluidshinder is gegrond. Het college zal in een nieuw te nemen besluit op bezwaar met inachtneming van deze uitspraak opnieuw moeten beoordelen of het gebruik dat kinderen en hangjongeren van het terrein maken in overeenstemming is met het bestemmingsplan en of het geluid dat daarbij wordt veroorzaakt in overeenstemming is met het Activiteitenbesluit.

Voor vragen over geluidshinder en handhaving kunt u contact op nemen met het team vastgoed en overheid van Blenheim.