26 april 2017

Gemist asbest na asbestinventarisatie

Categorie: Asbest

Asbest in een woning leidt regelmatig tot een rechtszaak. Frustrerend voor een asbestadvocaat is vaak dat hij doorgaans achteraf geconsulteerd wordt inzake gemiste asbest. Na een bouwkundige keuring of aankoopkeuring van een woning kan toch nog asbest ontdekt worden. Dan is de schade reeds ingetreden en wil de koper alleen nog maar advies hoe hij zijn schade kan verhalen op de verkoper, makelaar of de asbestinventariseerder. De koper die een woning koopt dat gebouwd is in een asbestverdachte periode doet er goed aan op voorhand juridisch advies te vragen, indien hij twijfels heeft over gebreken of asbest in de woning.

Asbest in woning en aansprakelijkheid

Een asbestinventariseerder of andere deskundige mist soms bij een bouwkundige inspectie het asbest. Gemist asbest leidt vaak na de koop van de woning tot een grote kostenpost voor de koper, die ervoor kiest om een advocaat in de arm te nemen. Dat is niet onbegrijpelijk, gelet op de hoge saneringskosten bij een asbestsanering. In onze asbestpraktijk hebben wij regelmatig vastgesteld dat er, naast asbest, vaak ook andere gebreken gemist worden. Indien de asbestinventariseerder of een andere deskundige dan aangesproken wordt, dan beroept hij zich op algemene voorwaarden. Die algemene voorwaarden heeft de consument vaak niet gelezen. In de rechtszaak die volgt tussen de koper en de deskundige is het eerste discussiepunt vaak de inhoud van de overeenkomst en het beroep van de deskundige op uitsluiting van aansprakelijkheid voor de gemiste asbest of gebreken.

Asbestinventarisatie woning bij verkoop

Voor de koper van een woning is het van belang dat hij weet dat hij in het kader van zijn onderzoeksplicht kan kiezen tussen een type A asbestinventarisatie, waarbij geen destructief onderzoek wordt uitgevoerd, en een type B onderzoek, waarbij wel destructief onderzoek plaatsvindt. De koper moet als opdrachtgever niet accepteren dat de makelaar of eigenaar weigert mee te werken aan destructief onderzoek, ervan uitgaande dat beschadigingen na het onderzoek hersteld worden. Indien de makelaar namens de verkoper weigert aan destructief onderzoek mee te werken, dan zou dat tot een oneerlijke handelspraktijk kunnen leiden als bedoeld in artikel 6:193b BW.

Type asbestonderzoek bij koop woning

De opdrachtgever aan een asbestinventariseerder moet zich goed realiseren wat de asbestinventariseerder exact gaat doen. Het asbestinventarisatierapport is gericht op in kaart brengen van asbesthoudende materialen en verontreinigingen ten behoeve van asbestverwijdering. Zo is een steeksproefgewijze inventarisatie naar asbest niet voldoende voor de koper. Indien de koper zeker wil weten of er asbest in de woning is, dan moet hij kiezen voor een destructief type B onderzoek, zeker als de asbestinventariseerder dat ook adviseert na type A asbestinventarisatie. Een ander probleem kan asbest betreffen die voor de inventariseerder slecht zichtbaar is of slechts beperkt asbesthoudend is, zoals asbesthoudende kit of asbesthoudend koord. In dat kader heeft de koper niets aan het oordeel van de asbestinventariseerder, dat kit of een ander onderdeel “mogelijk” asbest bevat. In dat geval zou koper altijd in het kader van de onderzoeksplicht nader onderzoek van het materiaal moeten verlangen.

Asbestinventarisatierapport bij onderzoek koop woning

In een rechtszaak tegen een asbestbedrijf zal een rechter beoordelen of de asbestsaneerder of asbestinventariseerder gehandeld heeft conform de regels der kunst en de norm die daaraan gesteld kan worden. De rechter kan toetsen aan specifieke normen, zoals NEN 2990 en 2991, SC-540 type A en SC-540 type B en kan in algemene zin toetsen of gehandeld is zoals van een redelijk handelend vakgenoot verwacht mag worden. Als het verwijt aan de asbestinventariseerder is dat hij een monster niet goed heeft genomen, dan kan de rechter de norm die geldt voor monsternametoetsen vaststellen of het asbestbedrijf op basis van de geldende normen zorgvuldig heeft gehandeld. Vraag onze asbestadvocaat vrijblijvend advies indien u een vraag heeft.

Asbestdeskundige en zorgvuldig onderzoek

De asbestdeskundige dien volgens de rechtspraak soms eigener beweging te handelen, het zogenoemde spontane handelen van de opdrachtnemer. De asbestdeskundige mag zich niet beperken tot het vervullen van de uitdrukkelijk aan hem opgedragen taak, maar dient alle rechtmatige belangen met betrekking tot de zaak naar behoren te behartigen, inclusief de belangen die niet uitdrukkelijk tot onderwerp van de prestatie zijn gemaakt. Het gaat dan om advies-, informatie- en waarschuwingsplichten aan de zijde van de asbestdeskundige. Overigens zullen waarschuwingsplicht en informatieplicht naar hun aard in de regel een spontaan karakter hebben. Een rechter toetst of de asbestdeskundige is tekortgeschoten is in de nakoming van de overeenkomst van opdracht, dan wel niet de zorg van een goed opdrachtnemer in acht heeft genomen (art. 7:401 BW).

Advies asbestadvocaat over aansprakelijkheid

Sanering van asbest kan zeer kostbaar zijn. Een koper die met asbest wordt geconfronteerd zit met hoge saneringskosten voor verwijdering van asbest. Een asbestadvocaat kan analyseren en adviseren wie er mogelijk aansprakelijk is. Soms kunnen twee of meer partijen aansprakelijk zijn bijvoorbeeld een makelaar en asbestdeskundige, maar ook de verkoper kan aansprakelijk zijn indien blijkt dat hij wist dat er asbest in de woning zat. Dat kan namelijk ook blijken uit het asbestonderzoek. Vraag vrijblijvend advies aan onze asbestadvocaat.