10 februari 2017

Geschil aannemer en beeindiging aannemingsovereenkomst

Categorie: Aanneming van werk

Geschil met een aannemer dient bij voorkeur in overleg opgelost te worden. Lukt dat niet dan heb je de keus tussen opzegging en ontbinding van de aannemingsovereenkomst. Of beëindiging van de opdracht aan het aannemingsbedrijf met wederzijds goedvinden, dus door middel van een schikking. Een bouwrecht advocaat zal altijd proberen om in overleg met (de advocaat van) de aannemer tot een oplossing te komen. Indien het geschil vlak voor de oplevering door de aannemer speelt en er gebreken of andere tekortkomingen zijn.

Opzegging aannemingsovereenkomst

De opdrachtgever van de aannemer is te allen tijde bevoegd de aannemingsovereenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. De opzegging van de aannemingsovereenkomst heeft tot gevolg dat een financiële afwikkeling zal volgen, wat inhoudt dat de opdrachtgever de voor het gehele werk geldende prijs aan de aannemer dient te betalen, verminderd met de besparingen van de aannemer. Deze besparingen van de aannemer bestaan uit de uitvoeringskosten van het deel van het werk dat niet door de aannemer is uitgevoerd. Bij de afrekening dient ook rekening gehouden te worden met winstopslag over de gehele overeengekomen prijs van het werk van de aannemer: deze dient tevens vergoed te worden. De winstopslag van een aannemingsbedrijf is doorgaans 10%. Dit wordt meegenomen in de verrekening met de vordering die de opdrachtgever op het aannemingsbedrijf heeft.

Ontbinding aannemingsovereenkomst wegens wanprestatie aannemer

Ontbinding van de aannemingsovereenkomst kan grond van artikel 7:756 BW; dat is een specifieke mogelijkheid tot ontbinding van de aannemingsovereenkomst. Om op grond van dit artikel de overeenkomst te kunnen ontbinden moet reeds voor de vastgestelde tijd van oplevering waarschijnlijk zijn dat het werk niet op tijd of niet behoorlijk wordt opgeleverd. Daarvoor is wel rechterlijke tussenkomst vereist. Voor de algemene bevoegdheid tot ontbinding op grond van artikel 6:265 BW is noodzakelijk dat sprake is van een toerekenbare tekortkoming van de wederpartij en dat deze partij in verzuim is. Dan kan soms ook buiten de rechter om het aannemingscontract ontbonden worden.

Beëindiging aannemingsovereenkomst: arbitrage of gewone rechter

Bij beëindigen van de aannemingsovereenkomst dient de aannemer de bouwplaats te verlaten. De opdrachtgever dient zelf de locatie weer te regisseren. De aannemer kan een retentierecht hebben; als zich dat (dreigt voor te doen is het verstandig direct een bouwrecht advocaat te raadplegen. Het gevolg van ontbinding is dat partijen bevrijd zijn van de nog niet nagekomen verbintenissen en zij verplicht zijn de reeds verrichte prestaties ongedaan te maken. Indien het niet mogelijk is de verrichte prestaties ongedaan te maken, treedt hiervoor een vergoeding voor de prestaties van de aannemer in de plaats welke gebaseerd wordt op de waarde van het (tot dan toe) geleverde werk. Aansprakelijkheid van de aannemer kan ook nog een geschilpunt zijn. De advocaat bouwrecht zal de financiële afwikkeling in overleg of ander in een procedure afwikkelen. Over het geschil met de aannemer wordt doorgaans geprocedeerd in een bouwarbitrage of bij de gewone rechtbank.