20 oktober 2010

Handelsnaam, verwarringsgevaar, verbod, kort geding

Categorie: Intellectueel eigendomsrecht

De handelsnaam is de naam waaronder een onderneming wordt gedreven en de naam waaronder zij in het verkeer optreedt. De onderneming kan deze naam bijvoorbeeld op haar briefpapier, website en in reclames gebruiken. Een handelsnaam is bijvoorbeeld de statutaire naam van een vennootschap.

De handelsnaam kan worden geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Het recht op een handelsnaam (handelsnaamrecht) bestaat zolang als de handelsnaam wordt gevoerd. De Handelsnaamwet biedt bescherming aan het voeren van een handelsnaam. Deze bescherming kan beperkt zijn tot een bepaalde regio.

Onderscheidend vermogen

Een handelsnaam behoeft geen onderscheidend vermogen te hebben. Beschrijvende handelsnamen, of handelsnamen waarin beschrijvende elementen voorkomen, zijn niet van bescherming uitgesloten.

Verbod voeren handelsnaam

Het is verboden een handelsnaam te voeren waardoor gevaar voor verwarring tussen beide ondernemingen kan optreden. Op 12 oktober 2010 deed de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam hierover een uitspraak in kort geding.

Verwarringsgevaar

De Rechtbank oordeelde in dit kort geding dat niet aannemelijk is gemaakt dat de handelsnaam in kwestie geen enkel onderscheidend vermogen zou hebben. Beide ondernemingen, zaakdoende in de wellness-sector, richten zich op (gedeeltelijk) dezelfde doelgroep met een in ieder geval overlappend aanbod van diensten. Ook zijn zij beiden in Amsterdam (op korte afstand van elkaar) gevestigd. Verwarringsgevaar is daarom aanwezig. De Rechtbank heeft een verbod uitgesproken de handelsnaam te voeren, tenzij zij deze aanduiding voorziet van een toevoeging met voldoende onderscheidend vermogen.