11 januari 2022

Handhaving gemeente met last onder dwangsom of bestuursdwang

Categorie: Bestuursrecht

Gelet op het algemeen belang dat gediend is met handhaving, zal in geval van overtreding van een wettelijk voorschrift het bestuursorgaan dat bevoegd is om met een last onder bestuursdwang of last onder dwangsom op te treden, in de regel van deze bevoegdheid gebruik moeten maken. Slechts onder bijzondere omstandigheden mag van het bestuursorgaan worden gevergd, dit niet te doen. Dit kan zich voordoen indien concreet zicht op legalisering bestaat. Voorts kan handhavend optreden zodanig onevenredig zijn in verhouding tot de daarmee te dienen belangen dat van optreden in die concrete situatie behoort te worden afgezien. Lees ook: sanctie handhaving horeca.

Legaliseren bedrijf op bedrijventerrein?

De rechtbank heeft overwogen dat het college zich terecht op het standpunt heeft gesteld dat geen concreet zicht op legalisering van de dansschool bestaat. Zoals het college ter zitting heeft toegelicht, is hem in de door de raad op 11 november 2013 aangenomen motie opgedragen een voorstel te maken dat ruimte biedt voor het flexibel en tijdelijk huisvesten van andersoortige voorzieningen op bedrijventerreinen. Er is thans een ambtelijke visie in voorbereiding. De enkele omstandigheid dat in de (nabije) toekomst mogelijk beleid wordt vastgesteld dat ruimte biedt voor het flexibel en tijdelijk huisvesten van andersoortige voorzieningen op bedrijventerreinen, biedt, wat daar verder van zij, geen grond voor concreet zicht op legalisering. Lees ook: handhaven en gedogen.

Is algemeen belang gediende met handhaving?

Het college heeft het algemeen belang dat gediend is met handhaving, namelijk het weren van maatschappelijke functies op bedrijventerreinen en het voorkomen van precedentwerking, kunnen laten prevaleren boven de belangen van de exploitant bij het voortgezet gebruik van het pand als dansschool. Dat het sluiten van de dansschool politiek gevoelig ligt en dat er een maatschappelijke behoefte bestaat aan de dansschool, leidt, wat daar verder van zij en zoals de rechtbank terecht heeft overwogen, niet tot een ander oordeel. Het door de exploitant gestelde dat handhavend optreden ook zal leiden tot sluiting van andere vestigingen van de dansschool, heeft hij, wat daar verder ook van zij, niet aannemelijk gemaakt. Bij een last onder dwangsom of last onder bestuursdwang is het verstandig snel advies te vragen van een advocaat bestuursrecht.

Raad van State, 4 februari 2015, Uitspraak 201404870/1/A1