3 april 2020

Het effect van COVID-19 op M&A-transacties

Categorie: Fusies en overnames

Ondanks de maatregelen genomen door de overheid heeft de uitbraak van het Coronavirus (COVID-19) ongekende gevolgen voor de binnenlandse en internationale M&A-markt. Zo heeft de Coronacrisis onmiddellijk impact op onderhandelingen en de totstandkoming van transacties. Ook reeds gesloten transacties blijven niet gespaard. Door de Coronacrisis kunnen pas gesloten transacties onderwerp van geschil worden op zowel korte, als op lange termijn.

Ten tijde van COVID-19 is het voor kopers met name lastig om financiering te verkrijgen voor de aanschaf van een doelvennootschap. Verkopers worden daarentegen geconfronteerd met onzekerheid of de transactie wel doorgang zal vinden, of de risico’s van de onderneming juist zijn geëvalueerd en of de verwachtingen van de koper van de onderneming wel kloppen.

In deze onzekere tijd is het van belang om in een zo vroeg mogelijk stadium van een deal de risico’s te evalueren, en mocht de transactie al zijn afgerond, om zo vroeg mogelijk eventuele schade te beperken. Nu COVID-19 de wereldeconomie en de financiële markten in zijn greep houdt, neemt het belang van risicoanalyse alleen maar toe.

Due Diligence-onderzoeken

De behoefte aan een diepgaand due diligence-onderzoek neemt toe, temeer nu de overheid maatregelen aan industrieën, bedrijven en individuen oplegt. Voor zowel kleine als grote doelvennootschappen zal een koper een uitgebreider rapport willen zien. Aan de advocaten de taak om in te zoomen op de contractuele verplichtingen van de doelvennootschap zodat bezien kan worden of de doelvennootschap deze verplichtingen kan blijven voldoen. Daarnaast zal moeten worden stilgestaan bij de opzeggingsgronden van een partij bij een (commerciële) overeenkomst; maar ook bijvoorbeeld of arbeiders op afstand kunnen werken; welke landen onderdeel zijn van de productieketen van een doelvennootschap; en bij de liquiditeitsbegroting van de doelvennootschap in deze onzekere tijd.

Gedurende de Coronacrisis moeten de kredietfaciliteiten van een doelvennootschap en eventuele dochtervennootschap(pen) nauwkeurig worden onderzocht. Indien wordt vastgesteld dat nieuwe geldleningsovereenkomsten of andere kredieten moeten worden aangegaan, is het van belang om vast te stellen of de vennootschap nog wel in staat is om deze overeenkomsten met investeerders of banken te sluiten. Tenslotte is het van belang dat de doelvennootschap voldoende verzekerd is en dat zij tijdens de pandemie voldoende in staat is de crisis te beheersen.

Waarderingsmethode

Gezien de impact van COVID-19 zullen gebruikelijke koopprijsbepalingen en waarderingsmethoden worden aangepast. In plaats van de gebruikelijke Locked Box-methode (met een vaste koopprijs) zal een verschuiving plaatsvinden naar de Closing Accounts-methode (met een geschatte koopprijs die na de closing op basis van de overnamebalans zal worden vastgesteld). Het waarderingsbegrip ‘going concern’ dat uitgaat van continuering van de onderneming, wordt tevens een discussiepunt. Kortom, COVID-19 heeft een grote impact op de koopprijsbepaling en waardering van de doelvennootschap. Advocaten staan ​​voor een buitengewone uitdaging om juiste specifieke koopprijsbepalingen en waarderingsmethode in de transactiedocumentatie op te nemen.

Financiering

In deze tijd is het voor kopers in bepaalde bedrijfstakken lastiger om financiering te verkrijgen, terwijl verkopers geconfronteerd worden met de uitdaging om de solvabiliteit van de doelvennootschap op orde te hebben en houden. COVID-19 heeft tot gevolg dat kopers die er in slagen om financiering te verkrijgen, waarschijnlijk meer financiering behoeven.

Ontbindende of opschortende voorwaarden

Wanneer tijdens een due diligence-onderzoek bepaalde problemen aan het licht komen, kunnen kopers opteren om COVID-19 gerelateerde voorwaarden in de koopovereenkomst op te nemen. Door het gebruik van een opschortende voorwaarde kan de closing van een transactie worden uitgesteld of bij een ontbindende voorwaarde kan volledig van de transactie af worden gezien, wanneer aan de voorwaarde wordt voldaan. Een voorbeeld van een opschortende voorwaarde ten tijde van de Coronacrisis is dat een closing pas plaatsvindt op het moment dat het voltallige personeel van de doelvennootschap weer op kantoor (of in de fabriek) werkzaam is.

Garanties en vrijwaringen

Voor het opstellen en formuleren van garanties en vrijwaringen hebben zowel een verkoper als een koper juridisch advies nodig. Tijdens de Coronacrisis geldt voor een verkoper de vraag of bepaalde garanties en vrijwaringen wel gegarandeerd kunnen worden. Terminologie moet nauwlettend worden bekeken, zoals bijvoorbeeld ‘de normale gang van zaken’ van de doelvennootschap. Bepaalde specifieke nadelige veranderingen, zogenoemde ‘carve-outs’ zullen worden overeengekomen om risico’s en verantwoordelijkheden op zowel de korte termijn als op de lange termijn te beperken en derhalve rekening te houden met de mogelijk langdurige effecten van COVID-19.

Een juridisch adviseur kan voor verkopers ook een rol spelen bij het verkrijgen van garanties van de moedervennootschap en bij het opstellen van bepalingen die de dealzekerheid vergroten vanuit een financieel perspectief. Voor kopers dienen garanties met betrekking tot de evaluatie van risico’s en de verwachte gevolgen van het Coronavirus te worden opgenomen in de transactiedocumentatie.

Material Adverse Change (MAC) clausule

Het opnemen van COVID-19 in een MAC-clausule kan van cruciaal belang zijn voor kopers tijdens het onderhandelen en het opstellen van transactiedocumentatie. Afhankelijk van de manier waarop de clausule is opgesteld, stelt een MAC-clausule de koper in wezen in staat om van een gesloten ​​deal af te zien indien de gevolgen van de pandemie blijven verergeren.

Vergoedingen

Bij gebrek aan bepaalde (koopprijs)mechanismes of clausules waarin het risico voor de koper wordt beperkt, kan men ook instemmen met bepaalde vergoedingen op basis van de te verwachten risico’s en aansprakelijkheden die verband houden met Corona en de doelvennootschap. Wanneer bijvoorbeeld kan worden verwacht dat de doelvennootschap te maken zal krijgen met onderbrekingen van de grensoverschrijdende levering door COVID-19, kan men onderhandelen over specifieke vergoedingen ter bescherming van operationele en financiële schade. Een juridisch adviseur in uw team kan u wijzen op voorgenoemde mogelijkheden.

Tijdsbeperkingen

In een (koop)overeenkomst kan een mechanisme met een uiterlijke datum, de zogenoemde ‘Long Stop Date’ worden opgenomen om ervoor te zorgen dat een contractuele verplichting (zoals het sluiten van een deal) of een andere verplichting, vóór een bepaalde datum wordt uitgevoerd. Doorgaans wanneer de verplichting niet per de uiterlijke datum is vervuld, geeft dit het recht aan iedere partij om de overeenkomst te beëindigen. Door een dergelijke bepaling op te nemen, kan rekening gehouden worden met het COVID-19, verwante regelgeving en vertragingen.

Conclusie

In deze moeilijke tijd kan men in de M&A praktijk niet zonder een team van ervaren en deskundige juridische adviseurs. De kans op onenigheid tijdens de onderhandelingen en bij het opstellen van lastige clausules, zoals de hiervoor genoemde voorwaarden; garanties en vrijwaringen; MAC-clausules en vergoedingen neemt toe. Het is noodzakelijk dat kopers en verkopers de risico’s en uitkomsten van een deal vanuit een realistisch perspectief blijven bezien. Het Corporate team van Blenheim Advocaten kan u assisteren bij alle aspecten die betrokken zijn bij het tot stand komen en sluiten van een transactie gedurende deze moeilijke tijd.

Mocht u hulp nodig hebben bij een van de hierboven besproken onderwerpen, of bij een reeds gesloten of lopende transactie, twijfel dan niet om contact op te nemen met het Corporate team van Blenheim Advocaten.