4 januari 2016

Hoe werkt dwangsom vorderen in kort geding

Categorie: Kort geding

Eerder schreef ik al over de vele praktische mogelijkheden van een kort geding, waaronder het kunnen vorderen van dwangsommen als drukmiddel om iets gedaan te krijgen of om juist iets te verbieden.

Als advocaat vorder ik dwangsommen en het verbeuren van dwangsommen kunnen erg effectief zijn om een oplossing te forceren. Onder druk van het moeten betalen van forse bedragen, zal uw wederpartij namelijk sneller geneigd zijn om te voldoen aan de veroordeling. Daarbij is van groot belang te vermelden dat uit het arrest Kempkes Samsom dat door kort geding verbeurde verschuldigd blijft, ook al krijgt de andere partij in de bodemprocedure alsnog gelijk!

In een kort geding kunt u als ondernemer vrijwel iedere beslissing versterkt krijgen met een dwangsom. Te denken valt aan een gebod tot overhandiging van bepaalde stukken (denk aan administratie of andere bewijzen) of een verbod om iets te doen (denk aan verbod tot een televisie-uitzending of bepaalde handelingen als een bestuurder). Met dwangsommen kunt u dus een oplossing forceren als het moet. Alleen is het niet mogelijk om een dwangsom te vorderen bij een geldvordering. Wel is het mogelijk om in kort geding lijfsdwang te vorderen: dat betekent dat een partij daadwerkelijk wordt gegijzeld, net zolang totdat deze partij betaalt/voldoet.

Maar ook de overheid kan dwangsommen opleggen. Dan gelden er andere regels.

Dwangsom in kort geding

In een recente uitspraak ging het ook om dwangsommen. In dat geval betrof het een kort geding tussen een investeringsmaatschappij en een gemeente. Het ging hier om een bestuurlijke maatregel, waarbij op straffe van een dwangsom de investeringsmaatschappij werd gelast om een aantal maatregelen te treffen ten aanzien van een aantal panden. Kort gezegd, werd gevorderd op straffe van een dwangsom dat de panden in een betere staat van onderhouden zouden worden gebracht. De gemeente heeft verschillende dwangsombesluiten genomen en aanmaningen verstuurd. Vervolgens heeft zij zich op het standpunt gesteld dat dwangsommen ook daadwerkelijk zijn verbeurd, omdat de investeringsmaatschappij niet aan de verzoeken heeft voldaan.

Verjaring van verbeurde dwangsommen

De investeringsmaatschappij stelt zich op het standpunt dat de dwangsommen waren verjaard. De reden daarvoor was dat de beslagen langer dan een jaar waren gelegd en dat er geen stuitingshandelingen waren verricht. Eerder besprak ik dat dwangsommen een korte verjaringstermijn kennen. Hier werd datzelfde betoogd.

De rechter ging daar in dit geval niet in mee. In dit geval bepaalt de Algemene Wet Bestuursrecht dat de bevoegdheid tot invordering van een verbeurde dwangsom verjaart door verloop van één jaar na de dag waarop zij is verbeurd. In dit geval was de gemeente echter al overgegaan tot de invorderingen van dwangbevelen. Met het uitvaardigen van deze dwangbevelen is de invordering voltooid, zodat de korte verjaringstermijn niet langer geldt. De dwangsommen waren dus onverkort verschuldigd.

dwangsommen vordering in kort geding: effectief en snel!

Dwangsommen kunnen een goed middel zijn om iemand tot iets te bewegen, maar u dient als eisende partij wel precies te weten hoe de invordering van dwangsommen in zijn werk gaat en wat uw rechten en plichten zijn. Als advocaat kan ik u hierover nader adviseren.