24 oktober 2018

Dient genoten voordeel van een derde van schadevergoeding afgetrokken te worden?

Categorie: Procesrecht

In juni 2018 heeft de Hoge Raad nadere invulling gegeven aan voordeelstoerekening bij berekening van de vast te stellen schadevergoeding, wat volgt uit artikel 6:100 Burgerlijk Wetboek. Daarin wordt vermeld dat wanneer een gebeurtenis naast schade ook tevens voordeel oplevert, dit voordeel bij vaststelling van de te vergoeden schade in rekening gebracht dient te worden.

Onrechtmatig voordeel uit wanprestatie

In de zaak die aan de Hoge Raad werd voorgelegd ging het om onrechtmatig profiteren van een voordeel uit wanprestatie. Wat was er in casu aan de hand?

De zaak betrof hier de verkoop van een bedrijfspand aan een partij terwijl hetzelfde bedrijfspand al aan een eerdere partij was verkocht. Een vennootschap X verkocht in eerste instantie aan A een bedrijfspand voor de prijs van 360.000 euro. Overeen werd gekomen dat de nalatige partij bij ontbinding een boete moest betalen van 25% van de koopprijs. Nog diezelfde maand verkoopt X het bedrijfspand opnieuw, ditmaal voor 395.000 euro aan B. Na levering wordt op aandringen van B het bedrijfspand gesloopt. Echter wordt in de koopovereenkomst tussen X en B opgenomen dat B wist van de eerdere verkoop aan A. B neemt daarbij iedere verplichting uit de koopovereenkomst van de verkoper over, tevens wordt de verkoper gevrijwaard van iedere aansprakelijkheid.

Door de tweede verkoop had A een boetevordering op X volgend uit de overeenkomst tussen A en X . B was schadeplichtig tegenover A. In de procedure die volgde bracht B naar voren dat de schadevergoedingsverplichting jegens A verminderd moest worden met het bedrag dat A had ontvangen van X uit het boetebeding, wat toch neerkwam op een vermindering met een bedrag van 90.000 euro.

De vraag die hier luidde was: dient het voordeel ontvangen van een derde partij verminderd te worden in de hoogte van de schadevergoeding?

Ook voordeel ontvangen van derden

Het Hof ging in haar uitspraak uit van een andere stelling dan die gegeven was door B. De Hoge Raad trok dit recht in cassatie. De Hoge Raad kwam tot het oordeel dat ook voordeel ontvangen van derden in aanmerking komt voor voordeelstoerekening. Wel dient in dat geval de geschonden norm, zoals wanprestatie, en de genoten voordelen in conditio sine qua non verband tot elkaar te staan. Kortom: als het boetebeding niet was ingeroepen, was er ook geen voordeel ontstaan. De Hoge Raad stelt dan ook dat uit de wet volgt dat rekening gehouden moet worden met voordelen bij vaststelling van de schadevergoeding, zolang de schade ook een gevolg is van de gebeurtenis.

Voordelen ontvangen van verzekeraars

De uitspraak zelf brengt niet veel nieuws onder de zon en is in lijn met eerdere uitspraken van de Hoge Raad omtrent artikel 6:100 Burgerlijk Wetboek. Interessant in dit kader is wel dat voordelen ontvangen van verzekeraars ook meegenomen dienen te worden in de voordeelsberekening en dus mogelijk kunnen leiden tot een matiging van de te ontvangen schadevergoeding.

Het kan ook zo zijn dat wanneer u een schadevergoeding moet betalen dit verminderd wordt met eventuele voordelen ontvangen van derden bij de wederpartij, uit bijvoorbeeld verzekeringsgelden. Het is dus van belang goed op te letten bij het betalen van een schadevergoeding.

Conclusie voordeel; schadevergoeding

De Hoge Raad komt tot de conclusie dat voordeel ontvangen door derden ook meegenomen moet worden in de berekening van de schadevergoeding en valt onder de voordeelstoerekening.

Gevolg van de uitspraak is dat nadere invulling wordt gegeven aan welke te ontvangen voordelen vallen onder de voordeelstoerekening van artikel 6:100 Burgerlijk Wetboek.

Advocaat over voordeelstoerekening en schadevergoeding

Heeft u vragen over voordeelstoerekening (en) of de berekening en vaststelling van schadevergoeding? Neem dan gerust contact op met Blenheim over voordeelstoerekening en schadevergoeding,