13 januari 2023

Horecavergunning en Bibob-onderzoek

Categorie: Bibob-procedure

Als je een horecavergunning aanvraagt zal de gemeente een bibob-formulier toesturen. U dient dat vragen te beantwoorden zodat de gemeente kan toetsen of u criteria van de Wet Bibob voldoet. Ofwel: of u integer bent en u uw geld eerlijk heeft verdiend. Ook toetst de gemeente of u niet van slecht levensgedrag bent. Maar ook als de onderneming van eigenaar wissel of van directie kan er bibob-onderzoek plaatsvinden. Een negatieve uitkomst van een bibob-onderzoek kan tot intrekking van de vergunning leiden.

Bij aanvraag horecavergunning hoort ook Bibob onderzoek

De gemeente mag als bestuursorgaan, gelet op de expertise van het Bureau Bibob, in beginsel van het advies van het Bureau Bibob uitgaan. Dit neemt niet weg dat een bestuursorgaan zich ervan moet vergewissen dat het advies en het daartoe ingestelde onderzoek inzake een coffeeshop of horecabedrijf naar de feiten op zorgvuldige wijze tot stand gekomen zijn en dat de feiten de conclusies kunnen dragen. Dat is bijvoorbeeld niet het geval indien de feiten va het Bibob advies voor de conclusies te weinig of te weinig directe aanwijzingen bieden of omdat ze in verschillende richtingen wijzen, onderling tegenstrijdig zijn of niet stroken met hetgeen overigens bekend is. Een bestuursrecht advocaat kan bezwaar maken tegen besluit tot intrekking van een vergunning wegens een Bibob advies.

Leidt negatief Bibob-advies tot intrekking horecavergunning door gemeente?

Het landelijk Bureau Bibob brengt naar aanleiding van het verrichte onderzoek een gemotiveerd advies uit. Het Bibob-advies kan drie uitkomsten hebben. Er kan geconstateerd worden dat er (1) geen gevaar is dat de gewenste vergunning wordt misbruikt voor criminele activiteiten. De vergunning wordt dan verleend. Ook kan het onderzoek uitwijzen (2) dat er een mindere mate van gevaar bestaat. De gemeente kan dan extra voorschriften verbinden aan het verlenen van de vergunning. Ten slotte kan het Bureau Bibob constateren dat er (3) ernstig gevaar bestaat dat de vergunning zal worden misbruikt voor criminele activiteiten en een negatief advies uitbrengen. Het advies is niet bindend voor de gemeente. Tegen een Bibob besluit is bezwaar en beroep mogelijk, en er kan voorlopige voorziening gevraagd worden bij de bestuursrechter. Een advocaat bestuursrecht kan bezwaar en beroep aantekenen tegen het Bibob besluit.

Oneigenlijk gebruik Wet Bibob door een-tweetje burgemeester en Officier van Justitie

Indien een aanvraag voor horecavergunning door de gemeente niet wordt geweigerd op basis van slecht levensgedrag of zedelijkheidseisen, stuurt verweerder het dossier door naar de infodesk van de politie. Vervolgens vindt overleg plaats met de officier van justitie en wordt bepaald of deze hem al dan niet op grond van artikel 26 van de Wet Bibob een OM-tip geeft. Dit betreft de tipfunctie van het Openbaar Ministerie. Telkens zal door de advocaat getoetst moeten worden sprake is van een “een-tweetje” tussen de burgemeester en de officier van justitie en het het gebruik maken van deze tip bevoegdheid in artikel 26 van de Wet Bibob in de gegeven omstandigheden in strijd is beginselen van behoorlijk bestuur zoals : het verbod van vooringenomenheid, het verbod van détournement de pouvoir, het zorgvuldigheids- en het motiveringsbeginsel (art. 2:4, 3:3, 3:2 en 3:46 Awb).

Kan overtreding handelsvoorraad coffeeshop leiden tot intrekking exploitatievergunning coffeeshop?

Met betrekking tot de achterdeurproblematiek, als er bijvoorbeeld een te grote handelsvoorraad voor een coffeeshop is, er geen eenduidig beeld. Het aantreffen van een handelsvoorraad van meer dan 500 gram hoeft niet meegewogen te worden bij een Bibob procedure. Juist de bijzondere positie van coffeeshops maakt dat de vermeende overschrijding van de handelsvoorraad niet als zodanig ernstig kan worden aangemerkt dat daarin (mede) een rechtvaardiging voor de weigering van de exploitatievergunning kan worden gevonden. De exploitant van de coffeeshop kan aantonen met administratie en jaarrekeningen en meer in het bijzonder de waarderingsgrondslagen, dat een grotere handelsvoorraad dan 550 gram onderdeel is van de administratieve voorraad softdrugs van de coffeeshop. Uit het Damoclesbeleid van een gemeente kan volgen intrekking horecavergunning pas zal volgen na de derde overtreding. Lees ook: handhaving en gedogen.

Invloed overtreding gedoogvoorwaarden coffeeshop op Bibob status

Een voorbeeld over een coffeeshop en de daarbij horende Bibob aspecten. Een coffeeshop heeft een exploitatievergunning en horecavergunning. Een van de gedoogvoorwaarden houdt in dat de handelsvoorraad van de coffeeshop niet meer dan 500 gram mag bedragen. Het moet gaan om elders aanwezige drugs die kennelijk voor verkoop in deze coffeeshops bestemd zijn. Bij de eerste constatering van overschrijding van de maximaal toegestane handelsvoorraad wordt een waarschuwing gegeven. Indien na 3 jaar een 2e overtreding van de handelsvoorraad wordt vastgesteld volgt sluiting voor maximaal een half jaar (dit kan overigens per gemeente verschillen). De duur van de sluiting van de coffeeshop is afhankelijk van de omstandigheden van het geval, waaronder de hoeveelheid aangetroffen drugs. Uit bijlage I bij het Damoclesbeleid blijkt dat indien binnen twee jaar na een vorige (tweede) opgelegde bestuurlijke maatregel een derde overtreding wordt geconstateerd, een sluiting volgt voor onbepaalde tijd. De exploitatievergunning wordt dan ingetrokken en de coffeeshop wordt van de gedooglijst gehaald. Meer hierover in artikel: advocaat en Bibobprocedure.

Onze bibob-advocaten zijn u graag van dienst.