27 april 2017

Bescherming van de huurprijs bij huur van bedrijfsruimte

Categorie: Huur bedrijfsruimte, Huurprijsherziening

De wet geeft aan huurders van detailhandel bedrijfsruimte een aanzienlijke mate van huurprijsbescherming.
Bovendien zijn de regels die de wet geeft ten aanzien van de vaststelling van de huurprijs van dwingend recht, hetgeen betekent dat daar niet ten nadele van de huurder van kan worden afgeweken, tenzij de rechter daaraan zijn goedkeuring heeft gegeven. Verhuurder en huurder zijn vrij om een bij het sluiten van de huurovereenkomst een huurprijs overeen te komen. Als de huurder of de verhuurder echter tijdens de huurperiode van mening wordt dat de tussen partijen geldende huurprijs niet overeenstemt met die van vergelijkbare bedrijfsruimten ter plaatse, kan hij vorderen dat de rechter de huurprijs nader vaststelt.

Alvorens de gang naar de rechter te kunnen maken, dient eerst advies van een of meer deskundigen te worden ingewonnen.
De wet beoogt met dit vereiste voorafgaand overleg tussen partijen om op die manier onnodige procedures te voorkomen.
In de praktijk brengen meestal makelaars, vaak verenigd in de Bedrijfshuuradviescommissie van een Kamer van Koophandel (“BHAC”) een advies uit over de nieuwe huurprijs van een bedrijfsruimte. Bij de vaststelling van de huurprijs moet de rechter onder meer letten op de gemiddelde huurprijs van vergelijkbare bedrijfsruimten in de omgeving van de bedrijfsruimte, zoals die golden vijf jaar voorafgaand aan de dag van het instellen van de vordering.

De vordering tot het vaststellen van de huurprijs kan bovendien niet op ieder willekeurig moment worden ingediend. Dat kan pas na afloop van de overeengekomen duur van de huurovereenkomst.
Dat betekent bijvoorbeeld dat bij een huurovereenkomst met een langere eerste huurperiode van bijvoorbeeld 15 of 20 jaar pas na ommekomst van die periode een nader huurprijsvaststelling kan worden gevorderd!
Indien sprake is van een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd, kan het telkens wanneer tenminste vijf jaar zijn verstreken sinds de dag waarop de laatste door partijen (of de rechter) vastgestelde huurprijs is ingegaan.

In de praktijk ontstaat vaak discussie over de vraag of een bepaald vergelijkingspand nu wel of niet vergelijkbaar is met de bedrijfsruimte waarvan de huurprijs nader dient te worden vastgesteld.
De rechter heeft daar uiteindelijk het laatste woord in.

Het is veelal verstandig om alvorens over te gaan tot wijziging van de huurprijs, advies in te winnen bij een advocaat die huurspecialist is. Met bedrijfsruimte in het huurrecht wordt in de dagelijkse praktijk detailhandelsbedrijfsruimte bedoeld, zoals winkels, horecabedrijven, afhaal- en besteldiensten en ambachtsbedrijven.

Verdere informatie door een advocaat over vastgoed, VvE en huurrecht

Voor verdere informatie over vastgoed, VvE en huurrecht kunt u vrijblijvend contact opnemen met: