11 oktober 2013

Huurverhoging bedrijfsruimte

Categorie: Huur bedrijfsruimte, Huurprijsherziening

Bij het huurcontract bedrijfsruimte zijn meestal algemene bepalingen van toepassing verklaard. In deze algemene voorwaarden is regeling opgenomen die door de verhuurder gevolgd moet worden als hij huurverhoging wenst. Als huurder en verhuurder geen overeenstemming bereiken over de nieuwe huurprijs dan dient overleg plaats te vinden over benoeming van een deskundige die adviseert over de nieuwe huurprijs. Het kan zijn dat de procedure voor huurprijsaanpassing in strijd is met de wet en daarom vernietigbaar; een advocaat huurrecht kan dan voor u beoordelen.

Bij huur bedrijfsruimte wijken algemene voorwaarden soms af van wettelijke regeling benoeming deskundige

De vordering tot nadere huurprijsvaststelling van bedrijfsruimte is slechts ontvankelijk indien deze vergezeld gaat van een advies omtrent de nadere huurprijs, opgesteld door een of meer door partijen gezamenlijk benoemde deskundigen (art. 7:304 lid 1 BW). Een advocaat kan het verzoek tot huurprijsaanpassing indien bij de kantonrechter. Indien partijen geen overeenstemming bereiken over de benoeming van een deskundige, benoemt de rechter deze op verzoek van de meest gerede partij (art. 7:304 lid 2 BW). In dat geval geldt de dag van dat verzoek voor de toepassing van onder meer art. 7:303 lid 4 BW als de dag waarop de vordering tot nadere vaststelling van de huurprijs is ingesteld en dus als ingangsdatum van de nieuwe huurprijs. De rechter die de huurprijs nader vaststelt kan op grond van art. 7:303 lid 4 BW op vordering van een der partijen op grond van de bijzondere omstandigheden van het geval een andere ingangsdatum van de huurprijs bedrijfsruimte vaststellen.

Verhuurder bedrijfsruimte niet ontvankelijk als hij geen overleg met huurder heeft gehad

Uitgaande van deze bedoeling moet art. 7:304 lid 2 BW aldus worden verstaan dat voor ontvankelijkheid van de verzoeker in zijn verzoek is vereist dat partijen geen overeenstemming hebben bereikt over een gezamenlijk te benoemen deskundige. De verzoeker zal daartoe in het verzoekschrift moeten stellen dat hiervan sprake is.

Overleg over huurprijs bedrijfsruimte tussen verhuurder en huurder over huurprijs

Aan de inhoud van het overleg dat tussen huurder en verhuurder dient plaats te vinden, geen hoge eisen zijn te stellen. Voldoende en ook noodzakelijk is dat serieus en zonder onnodige vertraging op een uitnodiging tot overleg of op voorstellen van de andere partij wordt ingegaan, zowel wat betreft de huurprijswijziging als wat betreft de eventuele benoeming van een deskundige. Worden de huurder en verhuurder het daarover niet binnen redelijke tijd eens, of blijft een serieuze reactie (onnodig lang) uit, dan kan geconcludeerd worden dat partijen geen overeenstemming hebben bereikt als bedoeld in art. 7:304 lid 2 BW.

Ingangsdatum huurverhoging bedrijfsruimte

De rechter op grond van art. 7:303 lid 4 BW bevoegd is een andere ingangsdatum voor de nieuwe huurprijs vast te stellen dan de dag waarop de in art. 7:303 lid 1 BW bedoelde vordering is ingesteld of het in art. 7:304 lid 2 BW bedoelde verzoek is ingediend. Hij kan daartoe aanleiding vinden indien een partij in het overleg niet de redelijkerwijs in acht te nemen voortvarendheid heeft betracht. In dit licht is er geen grond voor een voortijdig verzoek tot benoeming van een deskundige om veilig te stellen dat de gewijzigde huurprijs op een zo vroeg mogelijk tijdstip ingaat. Dit is onlangs bevestigd in de uitspraak van de Hoge Raad van 4 oktober 2013, ECLI:NL:HR:2013:856