20 augustus 2015

Gebrek paard na koop

Categorie: Koop paard

Het paard met gebrek aan (bijvoorbeeld) de nekwervels is blijvend letsel en herstel/genezing daarvan is niet mogelijk. Juridisch wordt er dan van uitgegaan dat het paard de overeenkomst niet heeft beantwoord. Dat is werk voor een paardenadvocaat. De koper mocht immers een gezond paard verwachten (Rechtbank Rotterdam, 02-04-2008, ECLI:NL:RBROT:2008:BD2968). Het fysieke gebrek betekent bovendien dat het paard niet geschikt is voor het doel waarvoor het is gekocht, namelijk: voor recreatieve- sportieve doeleinden. Daarbij mag verkoper bekend verondersteld worden dat paarden waarbij neuroma vorming is geconstateerd niet als competitie- of sportpaard ingezet kunnen worden (Rechtbank Rotterdam, 10-06-2015, ECLI:NL:RBROT:2015:4453).

Fout rapport dierenarts

Naast dit fysieke gebrek van het paard is de verkoper ook fout als hij een onjuist (onvolledig) rapport van een dierenarts verstrekt bij de koop. Het rapport is onvolledig, nu de juiste diagnose niet is gesteld. Als de verkoper van het paard zelf opdrachtgever is geweest van de rapportage door de dierenarts, bent u daar mede verantwoordelijk voor. Door het vertrekken van dit rapport heeft de verkoper van het paard de koper laten dwalen omtrent de fysieke toestand van het paard.

Verkoper paard heeft bewijslast dat paard gezond was

Gelet op het bepaalde in artikel 7:18 lid 2 BW beantwoordt het verkochte bij aflevering niet aan de overeenkomst te hebben beantwoord, indien het gebrek zich binnen zes maanden openbaart. De bewijslast rust op de verkoper om aan te ton dat het paard bij verkoop geen gebrek had. Dat is vaak niet aan te tonen, zeker als de verkoper bij de koop al een verklaring van dierenarts heeft vertrekt dat het paard geen gebrek heeft. Gelet op de na de koop vastgestelde gebreken voldoet het geleverde paard niet aan de overeenkomst. Het paard is niet geschikt voor het doel waarvoor het is het namelijk gebruik voor sportieve en recreatieve doeleinden. Dan rechtvaardigt ontbinding van de koop. Het paard moet terug naar verkoper en deze dient de koopsom terug te betalen met eventueel gemaakte kosten.

Ontbinding koop paard en schadevergoeding

Indien ondanks de ingebrekestelling van de verkoper en het verzoek het paard terug te nemen daaraan wordt voldaan, dan is de koper gerechtigd de overeenkomst te ontbinden op de voet van artikel 7:17 en 7:22 BW, en art. 6:265 BW: iedere tekortkoming van een partij in de nakoming van haar verbintenissen, geeft aan de wederpartij (de koper van het paard) de bevoegdheid geeft om de overeenkomst geheel te (doen) ontbinden. De koper is gerechtigd tot vergoeding van kosten en schade het verschuldigde uit hoofde van schadevergoeding ex artikel 7:24 BW en art. 6:277 BW. Vraag advies aan onze paardenadvocaat als u hierover vragen heeft.