9 april 2023

ING opzegging relatie door schending Wwft: terecht?

Categorie: Financieel recht

In september vorig jaar luidde het bericht nog dat ING tekort was geschoten in de controle op de naleving van Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (“Wwft”), nu lijkt ING het andere uiterste te hanteren. ING zegt de ene na de andere klantrelatie op, wegens vermeende strijdigheid met de Wwft. ING wil geen reputatie- en integriteitsrisico lopen. Of dit nu de juiste manier is van handelen is maar de vraag. De rechtbank Amsterdam oordeelt in ieder geval van niet.

Wwft en opzegging relatie door de bank

Een financiële instelling, zoals de ING, is verplicht te voldoen aan bepaalde regelgeving ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme. Om hier aan te kunnen voldoen, dient de ING bij aanvang en ook gedurende een bankrelatie, onder meer de transacties van haar klanten te monitoren en te verifiëren waar de gelden vandaan komen. Zij dient een cliëntenonderzoek uit te voeren. Indien er onduidelijkheid is, stelt de bank verder onderzoek in en kan de ING de klant te verzoeken aanvullende informatie te verschaffen. Als de bank niet kan voldoen aan bovengenoemde verplichting, dan moet zij de zakelijke relatie beëindigen. Lees ook deze blog over de beëindiging van financieringen door banken.

Opzegging bankrelatie in het kader van de Wwft is niet altijd geoorloofd

De rechtbank Amsterdam is van oordeel, in de zaak tussen Yin Yang c.s. en ING, dat de ING te ver doorschiet in de controle op de Wwft. Zo heeft ING de bankrelatie opgezegd, terwijl voldoende maatregelen werden getroffen in het kader van de Wwft. Zo heeft de rechtbank Amsterdam geoordeeld dat in dat geval de beëindiging van de bankrelatie en de overeenkomst naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar was.

Volgens de rechtbank dient een belangen afweging te worden gemaakt tussen, enerzijds, de zorgplicht van de bank ten opzichte van haar klant (in dat geval, Yin Yang c.s.), waaruit volgt at de bank naar beste vermogen met de belangen van de klant rekening dient te houden en, anderzijds, het belang van ING om te kunnen voldoen aan de financieel toezicht wetgeving.

De rechter kan opzegging relatie door de bank ongedaan maken

Indien er geen reëel risico bestaat op een reputatie- en integriteitsrisico, doordat de klant maatregelen heeft getroffen, dan kan een beëindiging van de bankrelatie naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn. Daarbij is volgens de rechtbank Amsterdam van belang dat de dat DNB wel verscherpte controle bij een verhoogd risico voorschrijft, maar niet een categorale uitsluiting wil doorvoeren. Volgens de rechtbank was daarom de opzegging door ING naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar.

Heeft u te maken met een opzegging door de bank, neem dan contact op met een van onze specialisten op het gebied van opzegging bankrelaties!