5 april 2013

Inroepen van het recht van reclame

Categorie: Bestuursrecht

In het kort kunt u als leverancier, indien koper de prijs niet betaalt, door het inroepen van het recht van reclame de geleverde zaken terugvorderen. Dit terugvorderen dient te geschieden door een tot de koper gerichte schriftelijke verklaring. Door deze schriftelijke verklaring wordt de koop ontbonden en eindigt het recht van de koper of zijn rechtsverkrijger op de goederen en komt het eigendom terug bij u.

Artikel 7:44 BW bindt het recht van reclame aan twee vervaltermijnen. Het recht van reclame vervalt pas wanneer deze beide termijnen zijn verstreken. De eerste vervaltermijn is zes weken na opeisbaarheid. De tweede vervaltermijn is 60 dagen vanaf de dag waarop de zaak onder de koper of bij een derde is opgeslagen. In het kort kan worden gezegd dat de zes weken termijn aanvangt op de datum van de ontvangst van de factuur en de 60 dagen termijn aanvangt op de datum dat de goederen worden afgeleverd.

Deze korte termijnen maken dat het recht van reclame niet veel kan worden gebruikt om de simpele reden dat in veel gevallen de periode van zes weken en/of 60 dagen reeds is verstreken voordat je als leverancier wenst over te gaan tot het terughalen van de goederen. Het snel terughalen van de goederen zou immers ten koste kunnen gaan van de handelsrelatie.

Een veel voorkomend misverstand bij de eerste vervaltermijn is wanneer de vordering tot betaling van de koopprijs opeisbaar is geworden. De koopprijs is opeisbaar terstond na de koop; kort gezegd houdt dit dus in dat binnen zes weken na het versturen van de factuur het recht van reclame ingeroepen dient te worden. Houdt hier ook rekening mee bij de termijnen waarbinnen herinneringen worden gestuurd. Als binnen 6 weken duidelijk is dat niet of slecht betaald zal gaan worden kan nog tijdig worden overgegaan tot het inroepen van het recht van reclame.

Bovenstaand in het kort enkele aandachtspunten bij het inroepen van het recht van reclame, met name met betrekking tot de termijnen. Mocht u over dit onderwerp meer willen weten of heeft u hierover nog vragen, kunt u contact opnemen met mr. S.A. Lang op telefoonnummer 020-5210100 voor een vrijblijvend eerste gesprek.