21 augustus 2022

Invoering vergunningplicht Oude Hoogstraat, Nieuwe Hoogstraat, Damstraat en Oude Doelenstraat

Categorie: Vergunningen

De gemeente Amsterdam heeft winkeliers en horeca in het centrum verplicht dat ze een vergunning moeten aanvragen. Deze vergunningplicht is voor veel ondernemers in de Hoogstraat Damstraat en Oude Doelenstraat een slag in hun gezicht. Op 6 december 2021 is het aanwijzingsbesluit voor de Nieuwe Hoogstraat, Oude Hoogstraat, Oude Doelenstraat en Damstraat gepubliceerd.

Procedure aanwijzingsbesluit vergunningplicht

De betreffende winkeliers konden hun zienswijzen geven tegen het concept aanwijzingsbesluit van 25 januari 2021. Nu de burgemeester de aanwijzing definitief heeft gemaakt, dan kan er tegen het aanwijzingsbesluit bezwaar en beroep worden ingediend. Het aanwijzingsbesluit moet van goede kwaliteit zijn. In het aanwijzingsbesluit moeten specifieke gronden zijn genoemd die de vergunningplicht rechtvaardigen. Het besluit (“Aanwijzingsbesluit Hoogstraten”) om de vergunningplicht in te stellen luidt als volgt:

A) De Oude Hoogstraat, Nieuwe Hoogstraat, Damstraat en Oude Doelenstraat aan te wijzen als gebied waarin het verboden is zonder vergunning bedrijfsmatige activiteiten in de vorm van detailhandel uit te oefenen, met uitzondering van de activiteiten die reeds vergunningplichtig zijn op grond van hoofdstuk 2 en 3 van de Algemene plaatselijke verordening of de Alcoholwet.

B) De termijn als bedoeld in artikel 3.69 van de APV waarop de vergunningplicht in werking treedt voor bedrijfsmatige activiteiten die op het tijdstip van de aanwijzing reeds worden uitgeoefend, vast te stellen op 4 maanden, met dien verstande dat indien een aanvraag om vergunning tijdig is ingediend de bedrijfsmatige activiteiten in principe kunnen worden voortgezet totdat op de aanvraag een besluit is genomen.

C) De Wet Bibob van toepassing is op de vergunningsaanvraag.

D) Dit besluit in werking te laten treden op de dag na die van bekendmaking in het

Bibob onderzoek is onderdeel van de vergunningprocedure Hoogstraat, Damstraat en Doelstraat

De vergunningplicht is zeer ingrijpend. Het geeft de burgemeester de mogelijkheid om de winkeliers financieel door te lichten, en te kijken of zij recent met justitie in aanraking zijn gekomen. Een bibob-toets is onderdeel van de aanvraagprocedure. Bij de aanvraag voor de vergunning wordt van de winkelier tevens een bedrijfsplan verwacht. Ook worden er eisen gesteld aan de exploitant en leidinggevenden. Zij mogen bijvoorbeeld niet van ‘slecht levensgedrag’ zijn. Inmiddels zullen alle ondernemers de aanvraag voor een vergunning hebben ingediend. Zolang de behandeling van de aanvraag loopt kunnen de actviteiten gewoon voortgezet worden.

Weigering vergunning aan bedrijf zal tot procedures leiden

De burgemeester kan de vergunning weigeren als er naar haar oordeel sprake is van een nadelige beïnvloeding van het woon- en leefklimaat of de openbare orde en veiligheid. Of als er om andere redenen sprake zou zijn van ondermijning door het bedrijf. De bedrijfsvoering, handelen in strijd de Wet arbeid vreemdeling en de Opiumwet kunnen ook bij de weigering worden betrokken. Dat moet er echt wat aan de hand zijn. Het lichtvaardig of onevenredig weigeren van een vergunning kan een ondernemer aanvechten dor middel van een bezwaar- en beroepsprocedure. Indien sluiting van een bedrijf dreigt kan altijd een voorlopige voorziening gevorderd worden bij de bestuursrechter

Kortom, de aanwijzing en de vergunningplicht hebben vergaande consequenties voor de betreffende winkeliers. Als de ondernemer niet aan de door de burgemeester gestelde eisen voldoet kunnen zij verboden worden hun activiteiten verder voort te zetten. Aangezien de bevoegdheid van de burgemeester ingrijpt in de mogelijkheid om vrij een bedrijf te exploiteren en raakt aan de rechtszekerheid van ondernemers, dient zij hier zeer zorgvuldig mee om te gaan.

Assistentie bij aanvraag vergunning door een gespecialiseerde advocaat

De bestuursrechtadvocaten van Blenheim hebben ruime ervaring met het aanvechten van dit soort besluiten alsook met het begeleiden van ondernemers bij de vergunningsprocedure en bibob-onderzoek. Het is belangrijk om bij het bibob-onderzoek het bibob-formulier goed  in te vullen. Sommige vragen zijn niet eenduidig te beantwoorden. U moet niet gissen naar antwoorden. U kunt ons om assistentie vragen bij het invullen van het bibob-formulier en de beantwoording van eventuele nadere vragen die nog worden gesteld  door de bibob-ambtenaar.

Blenheim staat u dan ook graag terzijde bij het opstellen van een zienswijze en het eventueel begeleiden bij de procedures.