2 juni 2022

Is gebrek bij sportpaard reden voor ontbinding koopcontract paard?

Categorie: Koop paard

 

Regelmatig wordt na de verkoop van een paard toch een blessure ontdekt. Het paard blijkt een (oude) aandiening of blessure te hebben dat bij de koop niet zichtbaar was. De koper wil dan het koopcontract van het paard ontbinden wegens het gebrek dat het paard heeft. Een voorbeeld van een sportpaard met peesblessure van advocaat Mark van Weeren.

Ontbinding koop paard wegens blessure

Deze vordering wordt door de koper van het paard ingesteld na de koop na constatering van het blessure bij het sportpaard. Vraag altijd een paardenadvocaat advies als na de koop een gebrek wordt geconstateerd. Het gebrek van het paard maakt dat er is sprake van non-conformiteit, nu het paard niet aan de overeenkomst beantwoordt aangezien het paard niet de vereiste eigenschappen bezit die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten. Het paard is namelijk niet geschikt voor het doel waarvoor het is aangeschaft, te weten de hogere dressuursport. Tevens kan sprake zijn van dwaling bij de koop van het paard. De advocaat van de koper stelt dan ook een vordering in wegens dwaling, De koopovereenkomst zou namelijk bij een juiste voorstelling van zaken niet door de koper zijn gesloten als zij op de hoogte was geweest van de ernstige aandoening van het paard waardoor het ongeschikt is als dressuurpaard voor de hogere dressuursport. Lees ook: tips voor aankoop paard in Nederland.

Vordering tot ontbinding koopovereenkomst paard

In de procedure bij de rechtbank vordert de koper van het paard bij de rechter de tussen partijen gesloten koopovereenkomst van het paard geheel of gedeeltelijk te ontbinden, subsidiair te vernietigen en verkoper te veroordelen tot betaling aan haar van de kosten zoals vermeld onder punt 10 e.v. van de inleidende dagvaarding, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet en tot betaling van buitengerechtelijke incassokosten en proceskosten. De koper van het paard stelt dat het paard behept was met een chronisch peesletsel dat al ten tijde van de levering aanwezig was, zodat de koper ten onrechte heeft voorgehouden dat het paard eerder slechts een lichte blessure zou hebben gehad, volledig hersteld zou zijn en ten onrechte heeft verzwegen dat het paard eerder een peesletsel had opgelopen waarvan het meer dan twee jaar heeft moeten revalideren. In het eindvonnis heeft de rechtbank de vorderingen van de koper afgewezen en haar in de kosten veroordeeld. Niet is vast komen te staan dat het paard ten tijde van de koop een gebrek had. De koper ging in hoger beroep. Lees verder: koopovereenkomst en gebrek paard.

Keuring sportpaard door dierenarts voorafgaande aan koop

Vast staat dat de koper van het paard op zoek was naar een dressuurpaard voor de hogere dressuursport. Na de levering van het is de training van het paard is aangevangen en dat vervolgens -dus na de levering- een zwelling aan de pees ontstaan en de dressuuramazon heef toen een onregelmatigheid in de beweging geconstateerd. Dat heeft koper gemeld aan de verkoper van het paard. Echter in het keuringsrapport van de dierenarts voorafgaande aan de koop opgesteld is vermeld dat er een oud letsel aan de oppervlakkige buigpees van het rechtervoorbeen is, dat dit een beheersbaar risico is, dat het litteken twee jaar oud is en dat subtiele veranderingen zijn gezien. Verder stond in de aankoopkeuring van het paard o.m.: the horse is very “sound” in the clinical exam”; dat het paard voor het overige “sound” (gezond) was bij de aankoopkeuring; er is “an old injury” in de buigpees rechtsvoor. Hieruit volgt volgens het gerechtshof dat met het deskundigenonderzoek niet is aangetoond dat er bij levering van het paard medio januari 2012 al sprake was van afwijkingen. Het vermeende gebrek bij levering is dus niet aannemelijk en de vordering van koper wordt ook in hoger beroep afgewezen.

Dwaling bij koopcontract paard?

In hoger beroep is ook de vraag aan de orde of (naast) een tekortkoming van de verkoper van het paard sprake is van dwaling bij de koop van het paard. In artikel 7:17 BW bepaald dat de afgeleverde zaak, ook een paard, aan de overeenkomst moet beantwoorden en dat een zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt indien zij, mede gelet op de aard van de zaak en de mededelingen die de verkoper over de zaak heeft gedaan, niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten. De koper mag verwachten dat de zaak de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn en waarvan hij de aanwezigheid niet behoefde te betwijfelen, alsmede de eigenschappen die nodig zijn voor een bijzonder gebruik dat bij de overeenkomst is voorzien. Het Hof komt tot de conclusie dat niet is bewezen dat bij een juiste voorstelling van zaken de koper van de koop van het sportpaard zou hebben afgezien; dus is geen sprake van dwaling.

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 16 februari 2016, ECLI:NL:GHSHE:2016:489.