8 augustus 2022

Kan de bank het krediet zomaar opzeggen wegens een beleidswijziging?

Categorie: Financieel recht

 

In kredietovereenkomsten staan vaak bepalingen opgenomen die de bank een ruime bevoegdheid geven het krediet op te zeggen. In de meeste gevallen staat in de algemene voorwaarden dat de kredietovereenkomst te allen tijde kan worden beëindigd, met inachtneming van een bepaalde termijn. Er zijn echter grenzen aan het kunnen opzeggen van de bankrelatie

Kan ING overeenkomsten met trustkantoren beëindigen?

Zo heeft zich in het verleden bijvoorbeeld de situatie voorgedaan dat de ING, wegens integriteitsrisico’s en toenemende compliance kosten bij kleine trustkantoren, haar beleid met betrekking tot kleine trustkantoren heeft gewijzigd, ten gevolge waarvan de ING overeenkomsten met kleine trustkantoren heeft opgezegd. Dit heeft destijds, in 2014, geleid tot een gerechtelijke procedure waarin de rechtbank heeft geoordeeld dat de bank niet zomaar mag opzeggen, maar – gelet op de maatschappelijke positie van de bank – rekening dient te houden met de gerechtvaardigde belangen van haar cliënt. Opvallend is het dan ook dat onlangs bekend is gemaakt dat ING stopt met dienstverlening aan trustkantoren, zoals is te lezen in de blog van mijn collega Hedwig Delescen.

Wat kan je inbrengen tegen opzegging bankrelatie?

Gelukkig komt de rechtspraak de opgezegde cliënt daarin tegemoet. Opzegging kan namelijk – gelet op de omstandigheden van het geval – naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn (zie: HR 10 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:2929). Dit betekent dat de rechter een belangenafweging zal maken tussen enerzijds het belang van de bank en anderzijds het belang van de cliënt in het kader van de opzegging. Mocht in de gegeven omstandigheden de opzegging naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn, dan is de opzegging gedaan in strijd met art. 6:248 lid 2 BW, en daarmee ongeldig.

Opzegging bankrelatie leidt vaak tot procedure bij de rechtbank

In de gevallen waarin de opzegging vergaande gevolgen heeft voor de cliënt kan het lonen de opzegging aan te vechten door te onderbouwen dat het belang van de cliënt in dat geval zwaarder dient te wegen dan dat van de bank. We hebben meerdere ondernemers in dit soort situaties bijgestaan. Zo mocht de rekening van een coffeeshop niet zpmaar opgezegd worden bepaalde de rechter.

Heeft u zelf te maken hebben met een opzegging door de bank of wenst u daar juridisch advies over? Dan kunt u contact opnemen met een van onze advocaten.