8 december 2015

Vereisten klantenvergoeding agentuurovereenkomst

Categorie: Contractenrecht

In het geval een partij de agentuurovereenkomst beëindigt, heeft de handelsagent bij het einde van de agentuurovereenkomst, ongeacht het recht om schadevergoeding te vorderen, recht op een klantenvergoeding, voor zover hij

  • de principaal nieuwe klanten heeft aangebracht of de overeenkomsten met de bestaande klanten aanmerkelijk heeft uitgebreid en
  • de overeenkomsten met deze klanten de principaal nog aanzienlijke voordelen opleveren, en de betaling van deze vergoeding billijk is, gelet op alle omstandigheden, in het bijzonder op de verloren provisie uit de overeenkomsten met deze klanten.

Cumulatieve vereisten

De twee genoemde vereisten voor het ontstaan van het recht op klantenvergoeding zijn cumulatief. De handelsagent moet bewijzen respectievelijk aannemelijk maken dat aan de vereisten is voldaan. Het laatste vereiste kan alleen maar aannemelijk worden gemaakt, omdat zij ziet op een toekomstige ontwikkeling

De klantenvergoeding kan ingevolge artikel 7:442 lid 2 BW, niet hoger zijn dan de provisie van één jaar berekend naar het gemiddelde van de laatste 5 jaar. Wanneer de agentuurovereenkomst korter heeft geduurd, wordt de vergoeding berekend naar het gemiddelde van de gehele duur daarvan. Dit is dus een wettelijk maximum.

Omstandigheden spelen een rol bij hoogte klantenvergoeding

Bij het bepalen van de hoogte van de klantenvergoeding spelen veel omstandigheden een rol, denk daarbij onder meer aan welke redenen tot opzegging hebben geleid, hoe hoog de provisie was, hoe lang de overeenkomst heeft geduurd en wat de financiële situatie van de agent en de principaal is.

Bij het berekenen van de klantenvergoeding moet de rechter rekening houden met de initiële kosten die door de agent worden gemaakt. De rechter moet de hoogte van de provisie vergelijken met de provisie die aan vergelijkbare agenten wordt betaald. De omstandigheden kunnen meebrengen dat er geen klantenvergoeding behoeft te worden betaald of een gematigde klantenvergoeding.

Binnen 1 jaar meedelen

Er zijn dus voor een handelsagent, naast het recht op schadevergoeding, ook zeker nog mogelijkheden om een vergoeding te ontvangen voor de aangebrachte klanten. Van belang is daarbij nog wel dat uiterlijk een jaar na het einde van agentuurovereenkomst de handelsagent aan de principaal moet meedelen dat hij een klantenvergoeding verlangt. Wanneer de handelsagent dit niet binnen een jaar aan de principaal meedeelt, vervalt het recht op vergoeding. De mededeling van de agent aan de principaal is vormvrij en kan dus ook mondeling geschieden.

Heeft u specifieke vragen over agentuurovereenkomsten of meer algemeen over het contractenrecht kunt u te allen tijde voor een eerste gesprek vrijblijvend contact opnemen met: