18 december 2014

Koopcontract schip met gebreken

Categorie: Verborgen gebreken

Deze zaak betreft geschil over de verkoop van een jacht met meer gebreken dan waarmee de koper rekening hield. Het hof overweegt dat artikel 7:17 BW, dat betrekking heeft op de conformiteit, van regelend recht is, behoudens voor consumentenkoop, waarvan in dit geval geen sprake is. Zo van dit artikel al is beoogd af te wijken in artikel 2, eerste lid, van de akte van levering, komt aan die afwijking slechts een beperkte betekenis toe nu het tweede lid van dat artikel 2 van die akte bepaalt dat de verkoper ervoor in staat dat het schip beschikt over de feitelijk eigenschappen die nodig zijn voor een normaal gebruik als houten tweemaster zeilpassagierschip. De vraag of de afgeleverde zaak – in dit geval dus een schip – al dan niet aan de overeenkomst beantwoordt, moet worden beoordeeld aan de hand van alle relevante omstandigheden van het geval. Daarbij zijn de mededelingen die de verkoper heeft gedaan, evenals de verdere omstandigheden rond de totstandkoming van de koopovereenkomst van belang (vgl. HR 21 mei 2010, ECLI:NL:HR:2010:BL8295). De koper heeft een klachtplicht en dient dus snel alle klachten te melden aan de koper. Het is raadzaam tijdig een advocaat te raadplegen indien de verkoper niet meewerkt aan herstel van de gebreken. Lees ook: verborgen gebrek.

Koper van schip met gebreken kan nakoming koopcontract vorderen of (gedeeltelijke) ontbinding

De koper van het schip heeft in beginsel de vrije keuze tussen de haar als gevolg van de tekortkoming ten dienste staande rechtsmiddelen, zoals het vorderen van nakoming, (vervangende) schadevergoeding of ontbinding. In dat laatste geval staat het haar vrij voor algehele ontbinding te kiezen of voor een (bepaalde vorm van) gedeeltelijke ontbinding (vlg A.G .Keus in zijn conclusie van 4 november 2005 ECLI:NL:PHR:2005:AT9062 en de daar aangehaalde jurisprudentie). Koper heeft in dit kader overigens terecht opgemerkt dat zij op 16 september 2010 verkoper onder meer aanpassing van de koopprijs heeft voorgesteld, doch dat verkoper toen niet op dat voorstel heeft willen ingaan. Aldus heeft de verkoper ede mogelijkheid tot schadebeperking en wijziging van de overeenkomst voorbij laten gaan.

Ontbinding koop schip en teruglevering in feitelijke staat

Artikel 7:10 BW, derde lid, bepaalt dat indien de koper op goede gronden het recht op ontbinding van de koop inroept, deze voor risico van de verkoper blijft. Het vierde lid van dat artikel bepaalt dat het teniet gaan of de achteruitgang van de zaak door toedoen van de koper eveneens voor rekening van de verkoper komt, maar dat de koper van het ogenblik af dat hij redelijkerwijs rekening moet houden met het feit dat hij de zaak zal moeten teruggeven, als een zorgvuldig schuldenaar voor het behoud ervan moet zorgen.

Teruglevering schip na ontbinding koopovereenkomst en schadevergoeding koper

Dat de teruglevering in de oorspronkelijke staat bij de levering niet mogelijk is, heeft, anders dan de verkoper betoogt, niet tot gevolg dat op grond daarvan de ontbinding zelf niet kan worden uitgesproken, dan wel de vordering tot terugbetaling van de koopsom moet worden afgewezen Wel kan schade die het gevolg is van een tekortkoming aan de zijde van koper verrekend worden met de verplichting tot terugbetaling van de koopsom. Per saldo leidt dat er toe dat de koper alleen schadeplichtig is voor het verdere sloopwerk aan het schip tussen medio september 2010 en medio augustus 2012. De “gewone” waardevermindering omdat het schip ouder werd en er niets mee werd gedaan komt voor rekening van verkoper. Het hof zal daarom deze schade ex aequo et bono vaststellen op € 10.000, -. Kosten van onderhoud en tot behoud van het schip zijn geen schade en kunnen niet in een schadestaat (aparte procedure over de schade) gevorderd worden.

Tips advocaat bij gebreken aan schip

Het is verstandig altijd een deskundige (surveyor) erbij te halen. Deze kan het jacht onderzoeken en een rapport opstellen. Dat moet een gedegen onderzoek (survey) en rapport zijn omdat ook een rechter zich op basis van dit rapport een mening moet volgen. In de regel zal een rechter (die zelf geen deskundige is) het oordeel van een deskundige surveyor volgen. u kunt ook een advocaat vragen een deskundige via de rechtbank te laten benomen. Dat voorkomt de discussie dat een deskundige een ‘partijdeskundige’ zou zijn. bel voor advies met onze yachtlawyer Mark van Weeren

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 1 juli 2014, ECLI:NL:GHARL:2014:5240