1 oktober 2023

In kort geding nakoming van een overeenkomst vorderen

Categorie: Kort geding

Als iemand wanprestatie pleegt kan dat tot een een geschil leiden. Als er een spoedeisende situatie is kan de voorzieningenrechter in kort geding een veroordeling tot nakoming van de overeenkomst uitspreken ik geen een voorbeeld over de over exploitatie van een recreatiepark.

Een voorbeeld: kort geding over opzegging exploitatieovereenkomst

In deze rechtszaak (een kort geding) over exploitatie van een recreatiepark geeft de voorzieningenrechter in kort geding een voorlopig oordeel over de zaak. Essentieel onderdeel van de ontwikkeling van het vastgoedproject is de (voor de toekomstige eigenaren) verplichte verhuur van de woningen die op het recreatiepark worden gebouwd. Daarom is een goede en professionele verhuur en een goed beheer van het recreatiepark van belang. Gelet daarop is door de eigenaar van het recreatiepark gezocht naar een professionele recreatie-exploitant. De exploitant het park voor een duur van tenminste 5 jaar zou gaan exploiteren. Daartoe is op basis van de prognoses van de eigenaar een exploitatieovereenkomst gesloten. Lees ook: exploitatieverlies en exploitatieovereenkomst.

Ontbinding samenwerkingsovereenkomst in kort geding

De eigenaar heeft vervolgens op grond van artikel 6:267 BW de samenwerkingsovereenkomst ontbonden en aangevoerd dat de exploitant is tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst, omdat onder meer een van haar dochtervennootschappen, is verkocht, waardoor zij niet meer beschikt over een eigen verhuurorganisatie en zij niet langer voldoet aan het in de overeengekomen profielschets van exploitant. Is opzegging exploitatieovereenkomst door de eigenaar van het recreatiepark onterecht? Waren de voorgespiegelde prognoses voor exploitatie onjuist? In kort geding vordert de exploitant nakoming van de exploitatieovereenkomst van de eigenaar. De eigenaar vordert in kort geding opheffing van het beslag dat de exploitant heeft gelegd ten laste van de eigenaar van het recreatiepark.

Beëindiging samenwerking exploitatie reden voor kort geding

Is opzegging exploitatieovereenkomst door de eigenaar van het recreatiepark onterecht? Waren de voorgespiegelde prognoses voor exploitatie onjuist? In kort geding vordert de exploitant nakoming van de exploitatieovereenkomst van de exploitant. De exploitant van het recreatiepark heeft aan hun gestelde vorderingsrecht (nakoming van de verbintenissen) ten grondslag gelegd dat er sprake is van een overeenkomst, welke door eigenaar van het recreatiepark c.s. ten onrechte (want op onterechte gronden) is ontbonden/opgezegd.

Opzegging samenwerkingsovereenkomst inzake exploitatie

Aan de ontbinding/opzegging van de samenwerkingsovereenkomst is verder ten grondslag gelegd dat de door de eigenaar gepresenteerde prognoses stond en dat zij in strijd met haar eerdere toezeggingen geen verhuurprijzen en -prognoses heeft aangeleverd. Dit verwijt is evenwel door de exploitant uitdrukkelijk betwist. Zij heeft aangevoerd dat juist bedongen was dat zij in overleg. de verhuurprijzen en -prognoses voor exploitatie zou opstellen en dat zij het laatste woord zou hebben terzake de huurprijzen. Daarbij heeft eigenaar uitdrukkelijk verwezen naar het bepaalde in de samenwerkingsovereenkomst. De exploitant heeft verder aangevoerd dat prijzen en prognoses aangepast dienden te worden vanwege de resultaten die elders waren gerealiseerd, onder meer in de eigen parken van Euroresorts. Lees ook: exploitatieovereenkomst met de gemeente.

In kort geding geeft voorzieningenrechter voorlopig oordeel over (kansen) bodemprocedure

Naar het oordeel van de voorzieningenrechter heeft de eigenaar onvoldoende bewijs geleverd dat het door exploitant ingeroepen recht niet deugdelijk is en ook niet is aangetoond dat de exploitant tekortgeschoten in de nakoming van de exploitatieovereenkomst. De voorzieningenrechter van oordeel dat het door de exploitant gelegde beslag niet onnodig is, en dat de exploitant met het beslag geen misbruik van recht maakt en dat het beslag. Daarom acht de voorzieningenrechter het, op basis van hetgeen thans voorligt, niet zodanig aannemelijk dat de bodemrechter zal oordelen dat de overeenkomst op goede gronden door Maasresidence c.s. is ontbonden dan wel opgezegd, dat geoordeeld dient te worden dat het door de exploitant gestelde vorderingsrecht ondeugdelijk is en het beslag om die reden opgeheven moet worden.

Lees hier de uitspraak over opzegging exploitatieovereenkomst.