28 februari 2013

Door gemeente opgelegde last onder dwangsom kan tot invordering leiden

Categorie: Bestuursrecht, Last onder dwangsom

Invordering van een boete of dwangsom is geregeld in afdeling 5.3.2 AWB. Het opleggen van een bestuurlijke boete of last onder dwangsom is een besluit waartegen bezwaar mogelijk is. Het bezwaar heeft geen schorsende werking. Degene die is aangeschreven met de last onder dwangsom zal dan ook om schorsing van het dwangsombesluit of boetebesluit moeten vragen bij de Gemeente of ander bestuursorgaan, en als deze niet schorst, bij de bestuursrechter een voorlopige voorziening moeten vragen om schorsing te bewerkstelligen. Indien een last onder dwangsom is opgelegd, kan een overtreder vragen om opheffing of schorsing van het besluit. Daartoe dient een gemotiveerd verzoek ingediend te worden bij de gemeente of het bestuursorgaan dat de last onder dwangsom heeft opgelegd.

Bezwaar tegen last onder dwangsom

Een reden om altijd in bezwaar te gaan tegen last onder dwangsom is de situatie dat de overtreder eenvoudigweg niet kan voldoen aan hetgeen wordt verlangd. In ieder geval gaat er geen prikkel meer uit van de dwangsom en is sprake van een geval van overmacht. ook kan sprake zijn van ongelijke behandeling omdat de overtreding elders niet wordt bestraft. Indien ingevolge een besluit van last onder dwangsom dwangsommen worden verbeurd, dan dienen deze binnen zes weken betaald te worden aan het bestuursorgaan. De betalingsverplichting ontstaat dus van rechtswege. Het bestuursorgaan kan een aanmaning sturen tot betaling van de dwangsom. In de Algemene Wet Bestuursrecht is aangegeven dat, alvorens dat te doen, het bestuursorgaan moet beslissen over de invordering.

Invorderingsbeschikking verbeurde dwangsommen

Indien een invorderingsbeschikking wordt genomen, dan kan daartegen bezwaar of beroep aangetekend worden. Ook een derde kan een verzoek doen bij het bestuursorgaan om een invorderingsbeschikking te nemen. De invorderingsbeschikking bepaalt het bedrag van de verbeurde dwangsommen. De advocaat bestuursrecht kan bezwaar en beroep aantekenen tegen de invorderingsbeschikking of een voorlopige voorziening vorderen bij de bestuursrechter. Indien al bezwaar of beroep is ingesteld tegen de last onder dwangsom dat wordt dat bezwaar of beroep geacht ook gericht te zijn tegen de invorderingsbeschikking.

Invordering dwangsommen en dwangbevel

Zodra een bestuursorgaan den dwangbevel heeft opgelegd dat is de Invorderingswet van toepassing. De deurwaarder kan op basis van een dwangbevel beslag leggen, net zoals dit ook bij een belastingschuld kan gebeuren. De overtreder kan dat alleen nog bij de burgerlijke rechter in kort geding schorsing van executie vordering. Overigens kan uw advocaat bij de burgerlijke rechter ook een bodemprocedure starten om een verklaring voor recht te vorderen dat de gemeente (of het bestuursorgaan in kwestie) onrechtmatig handelt. Het is raadzaam tijdig een advocaat bestuursrecht te raadplegen zodra blijkt dat de gemeente tot invordering van verbeurde dwangsommen wenst over te gaan.

Verjaring verbeurde dwangsommen last onder dwangsom

De bevoegdheid van het bestuursorgaan om een verbeurde dwangsom in te vorderen, verloopt na een jaar. Een verjaringstermijn kan gestuit worden, hetgeen kan plaatsvinden door het uitbrengen van een dwangbevel ingevolge de Invorderingswet of gestuit worden door het sturen van een nota of aanmaning. Daarna gaat de wettelijke termijn opnieuw lopen. Stel advocaat Mark van Weeren vrijblijvend je vraag over invordering van een boete of dwangsom.