24 januari 2014

Leges omgevingsvergunning bij oud bestemmingsplan

Categorie: Vergunningen

Toelichting advocaat bestuursrecht op verbod legesheffing bij oud bestemmingsplan

Ter zake de toetsing van een verjaard bestemmingsplan (of het ontbreken van een plan) mag geen leges worden geheven. Als een bestemmingsplan van voor 1 juli 2003 niet is vervangen door een nieuw bestemmingsplan of een beheersverordening, of een verlengingsbesluit is genomen dan mag de gemeente geen leges heffen bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning betreffende een locatie waar deze situatie zich voor doet. Het legesverbod is geregeld in artikel 3.1 lid 4 WRO:

Artikel 3.1 lid 4 Legesverbod

Indien niet voor het verstrijken van de periode van tien jaar, genoemd in het tweede of het derde lid, de raad onderscheidenlijk opnieuw een bestemmingsplan heeft vastgesteld dan wel een verlengingsbesluit heeft genomen, vervalt de bevoegdheid tot het invorderen van rechten ter zake van na dat tijdstip door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten die verband houden met het bestemmingsplan.

Oud bestemmingplan en verbod leges

Zoals in Artikel 3.1 lid 4 Wet Ruimtelijke Ordening is te lezen, is de werking van het verbod beperkt “door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten die verband houden met het bestemmingsplan”. Let wel: de gemeente kan in het kader van een aanvraag ook andere werkzaamheden verrichten. Uit artikel 2:10 lid 1 WABO volgt dat toetsing van een ingediende omgevingsvergunning getoetst wordt aan het bouwbesluit, de bouwverordening en bijvoorbeeld welstand. Indien de gemeente dus geen geactualiseerd bestemmingsplan aangebracht heeft op de locatie, geldt dat het aangaande de bevoegdheid om leges te heffen door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten, die verband houden met het bestemmingsplan. Overigens kan de gemeente altijd een voorbereidingsbesluit nemen om te trachten het legesverbod te omzeilen.

Legesverbod en rechtspraak

De wettelijke formulering blinkt niet uit in helderheid. Het zou mij niet verbazen als daar binnenkort jurisprudentie over volgt.