3 maart 2020

MAC en impact Coronavirus

Categorie: Bestuursrecht

MAC en impact Coronavirus

Economische impact

Vandaag berichtte het CPB dat de impact van het Coronavirus (COVID-19) op de Nederlandse economie nog een groot vraagteken is. Het CPB geeft aan dat het zonder twijfel negatieve invloed heeft en zal hebben, maar dat nog niet duidelijk is hoe diep en hoe lang. De onzekerheid zit hem vooral in de onduidelijkheid over de verdere verspreiding van het virus.

Risico voor koper in transactie

Voor een koper van een onderneming is het Coronavirus, en de (in)directe gevolgen daarvan, zeker iets om rekening mee te houden bij de onderhandelingen. Het Coronavirus kan, net als andere feiten en omstandigheden die zich kunnen voordoen, op meerdere (nu wellicht nog onvoorzienbare) manieren een negatief effect hebben op de bedrijfs-, operationele of financiële positie van de targetvennootschap(pen). Denk bijvoorbeeld alleen al aan de gevolgen van het uitblijven van te ontvangen leveringen of de verminderde behoefte aan de te leveren producten of diensten, en de invloed die dat heeft op de omzet en de hoeveelheid werk die beschikbaar is voor de werknemers. Indien deze (in)directe gevolgen van het Coronavirus, en/of andere feiten en omstandigheden, op een gegeven moment zorgen voor een te grote negatieve wijziging op de voornoemde posities van de targetvennootschap(pen) – in het Engels ook wel aangeduid als: een material adverse change, en afgekort als: MAC) – zal bij de koper de wens ontstaan om de voorwaarden waaronder de transactie wordt gesloten aan te passen (bijvoorbeeld een aanpassing van de koopprijs) of, in het uiterste geval, in zijn geheel van de transactie af te zien.

Afdichten risico met MAC clausule

Juridisch gezien kan deze wens van de koper ondervangen worden door het opnemen van een clausule (een opschortende voorwaarde) die ervoor zorgt dat de koper niet hoeft over te gaan tot het sluiten van de transactie als een situatie zich voordoet die kwalificeert als een material adverse change (de zogenaamde MAC clausule). Als deze MAC clausule goed geformuleerd is, kan de situatie waarin het Coronavirus een te grote negatieve wijziging op de positie van de targetvennootschap(pen) heeft, kwalificeren als een material adverse change (MAC) en daarmee heeft de koper het recht om de transactie af te blazen. Belangrijk is wel dat de MAC clausule dusdanig geformuleerd is dat de gevolgen van het Coronavirus daarin specifiek als MAC situatie zijn opgenomen. Dit omdat een omstandigheid die op een hele markt of industrie een gelijke (negatieve) invloed heeft, en de targetvennootschap(pen) niet harder raakt dan haar concurrenten, in beginsel niet zomaar kwalificeert als MAC.

Een mooie bijkomstigheid van het recht om van de transactie af te zien op grond van de MAC clausule, is dat de koper daardoor ook in een gunstige onderhandelingspositie komt te staan ten opzichte van de verkoper voor het geval zij de transactie, ondanks de grote negatieve wijzigingen, toch door wil zetten. Dit is voor een koper vaak ook een belangrijke achterliggende reden om een MAC clausule op te nemen.

In de praktijk

In mijn M&A praktijk bij Blenheim Advocaten heb ik regelmatig te maken met MAC clausules en heb ik de gevolgen van het Coronavirus recent in een MAC clausule opgenomen. Uiteraard is het steeds de vraag in welke mate een dergelijke clausule in de onderhandelingen geaccepteerd wordt door de andere partij, maar het legt het probleem, en hoe hier qua risicoverdeling mee om dient te worden gegaan, wel helder op tafel, zodat partijen daar ook heldere afspraken over kunnen maken. De uitkomst daarvan hangt vervolgens veelal af van de verdere onderhandelingspositie van de betreffende partij en de kunde van de betrokken advocaat.